Nintedanib – nu även godkänt för behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom (ILD) med en progressiv fenotyp

Europeiska kommissionen har nyligen godkänt nintedanib vid behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp. (1) Läkemedlet är sedan 2015 godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och godkändes tidigare i år för behandling av systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD).

Godkännandet för den nya indikationen bygger på de positiva resultaten från INBUILD-studien där patienter med ett brett spektrum av fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar med en progressiv fenotyp har utvärderats. (2)

Detta följer U.S. Food and Drug Administration (FDA) och Health Canadas tidigare godkännande av nintedanib som den första behandlingen för samma patientpopulation. (3,4)

Patienter med progressiva former av fibrotiserande ILD är en patientpopulation för vilken det hittills inte funnits några godkända behandlingsalternativ som effektivt påverkar sjukdomsförloppet. (5) Omhändertagandet av dessa ILD-sjukdomar är en utmaning som kräver tvärvetenskaplig vård, särskilt av lungläkare och reumatologer. (6,7)

-Kronisk progressiv lungfibros är en mycket allvarlig sjukdom med risk för försämrad livskvalitet och förkortad livslängd för de som drabbas, säger Gerdt Riise, adjungerad professor och forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Godkännandet av nintedanib vid behandling av kronisk progressiv lungfibros innebär att det nu finns ett nytt behandlingsalternativ för denna utsatta patientgrupp.

Om kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp

Interstitiella lungsjukdomar omfattar mer än 200 typer av lungfibros där orsakerna kan variera, men gemensamt är att lungornas bindväv förtjockas och att det bildas ärrvävnad i lungorna – ofta med samtidig inflammation. Lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luftens syre och blodet försämras. (5)

Människor som lever med ILD kan utveckla en progressiv fibrotiserande fenotyp, vilket innebär en oåterkallelig förlust av lungfunktionen som är förknippad med dålig prognos med hög sjuklighet och dödlighet samt försämrad livskvalitet som följd. (8) Sjukdomen och symtomen är likartade i progressiva former av fibrotiserande ILD, oavsett underliggande ILD-diagnos (6,7), och så många som 18 till 32 procent av patienter med icke-IPF ILD bedöms ha risk för att utveckla en progressivt fibrotiserande lungsjukdom. (6) Dessa ILD-sjukdomar kan förekomma i en rad kliniska diagnoser, inklusive hypersensitivitetspneumonit, sarkoidos, autoimmuna ILD (såsom reumatoid artrit-associerad ILD, systemisk skleros-associerad ILD), blandad bindvävnadssjukdom-associerad ILD, idiopatisk ospecifik interstitiell lunginflammation och oklassificerad idiopatisk interstitiell lunginflammation. (8)

INBUILD-studien

Godkännandet bygger på resultaten från studien INBUILD, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas-III-studie med syfte att utvärdera effektivitet, säkerhet och tolerans hos nintedanib hos patienter med fibrotiserande ILD med en progressiv fenotyp. (2)

Patienterna behandlades under 52 veckor med antingen nintedanib eller placebo. Primära resultatet visar att lungfunktionens försämring kunde bromsas med 57 procent för de som fick nintedanib jämfört med placebo, oavsett typ av fibros. Försämringen i FVC*, ett mått på lungkapacitet, stannade för dem som fick nintedanib vid 81 ml/år att jämföra med 188 ml/år för placebo (absolut reduktion 107 ml/år, P<0,001). Den vanligaste biverkningen med nintedanib var diarré.

Relativa behandlingseffekten av nintedanib var konsekvent för alla patienter, oavsett det fibrotiska mönstret på högupplöst datortomografi (HRCT) och liknar resultaten i nintedanib-studier som studerade patienter med IPF och SSc-ILD. (2,9,10,11)

I studien associerades de som gavs nintedanib med en numerisk reduktion av akuta exacerbationer eller död gentemot placebo. (2) Behandling med nintedanib kan också vara kopplad till minskad försämring av andfåddhet och hosta enligt patientrapporterade utfallsmått. (12,13)

Säkerhetsprofilen i INBUILD överensstämde med vad som har observerats i studier av IPF- och SSc-ILD-patienter som behandlats med nintedanib. (2,13)

Om nintedanib (Ofev)

Nintedanib är en fibroblasthämmare med antifibrotiska egenskaper som verkar genom att minska ärrbildningen och den tilltagande stelheten i lungorna. (14) I dagsläget har över 80 000 patienter med IPF världen över behandlats med nintedanib. Läkemedlet är godkänt av FDA för IPF, SSc-ILD samt för progressiv interstitiell lungsjukdom. (3)

*FVC (forcerad vitalkapacitet) är den största volym luft en person kan andas ut med full kraft efter en maximal inandning och anges i liter.

Referenser:

1.European Commission decision, July 13, 2020. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200713148469/dec_148469_sv.pdf

2.Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. N Engl J Med. 2019;381(18):1718-1727. doi: 10.1056/NEJMoa1908681.

3.U.S. Food and Drug Administration news release. FDA Approves First Treatment for Group of Progressive Interstitial Lung Diseases. Available at https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-group-progressive-interstitial-lung-diseases

4.Ofev® Product Monograph. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. May 19, 2020. Available at https://www.boehringer-ingelheim.ca/sites/ca/files/ofevpmen_4.pdf

5.British Lung Foundation. What is pulmonary fibrosis? Available at https://www.blf.org.uk/support-for-you/pulmonary-fibrosis/what-is-pulmonary-fibrosis

6.Wijsenbeek M, Kreuter M, Fischer A, et al. Non-IPF progressive fibrosing interstitial lung disease (PF-ILD): the patient journey. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A1678.

7.Kolb M, Vašáková M. The natural history of progressive fibrosing interstitial lung diseases. Respiratory Research 2019:20:57.

8.Cottin V, Hirani NA, Hotchkin DL, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the spectrum of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. Eur Respir Rev 2018;27(150):pii:180076.

9.Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; INPULSIS® Trial Investigators. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;370(22):2071-2082.

10.Richeldi L, Costabel U, Selman M, et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011;365(12):1079-1087.

11.Distler O, Highland KB, Gahlemann M, et al; the SENSCIS Trial Investigators. Nintedanib for systemic sclerosis-associated lung disease. N Engl J Med. 2019;380(26):2518-2528. doi:10.1056/NEJMoa1903076.

12.Swigris JJ, Richeldi L, Wijsenbeek M, et al. Effects of Nintedanib on Dyspnea, Cough and Quality of Life in Patients with Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases: Findings from the INBUILD trial. ID number: 9455. Data on file

13.Fass.se, https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&amp;nplId=20140522000035

För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0731 56 34 52

E-post: [email protected]

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708 58 21 56

E-post: [email protected]

Gerdt Riise Professor, Överläkare, Sektionschef Lungtransplantation, Område Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Telefon: 031 342 78 66 E-post:[email protected]