Läkemedelsföretaget – Vi tittar in hos Pilloxa

Digitaliseringens våg sveper över världen och förändrar de mest traditionella och reglerade branscher med förbättrad tillgänglighet, upplevelse och säkerhet. Ingen ifrågasätter längre behovet eller nyttan av en liknande utveckling även inom life science och hälso- och sjukvården. Vinsterna skulle bland annat vara bättre vårdkvalitet och säkerhet, enklare dokumentation, effektivare vårdprocesser och mer fokus på förebyggande insatser samt medföra stora kostnadsbesparingar. Svenska Pilloxa är ett av företagen som erbjuder patientnära, digitala lösningar för såväl vårdteam som för läkemedelsbolag. I dag samarbetar företaget med både svenska vårdgivare och företag som Bayer, Sandoz och Chiesi. Helena Rönnqvist, läkare och Chief Scientific Officer på Pilloxa, berättar här om den senaste utvecklingen, hur företaget nu vidareutvecklar sin plattform för att vårdteam och företag ska kunna utveckla sina egna, skräddarsydda lösningar.

Sjukvårdskedjan har till viss del redan digitaliserats och fler förändringar är att vänta. Hur förändringarna kommer se ut, hur vi säkerställer att de är säkra och levererar värde till patienter och vårdgivare samt hur de ersätts i våra system återstår att se. Trots att behovet är stort visar en internationell sammanställning att hälso- och sjukvården är en av de branscher där digitaliseringen ligger långt efter.1 Men inom vissa områden kan man nu se att utvecklingen börjar röra sig framåt.

Läkemedelsbolag och sjukvårdsenheter, ofta med hjälp av extern digital expertis, implementerar inte bara digitala arbetssätt utan erbjuder också fler digitala, patientnära lösningar inom ordinarie vård, kliniska prövningar och initierar nya former, såsom digitala patientstödsprogram, ”companion” appar och fristående digitala behandlingar. Med dessa patientnära lösningar finns möjlighet att på ett helt nytt sätt kommunicera, involvera patienter, att förstå deras behov och möta dessa samt att demokratisera kunskap. Det är också ett sätt att förbättra kvalitet och säkerhet i vård- och behandlingskedjor genom att fånga upp negativa händelser och kvalitetsbrister. Trots att fler initiativ tas så är det dock fortfarande långt ifrån alla patienter som i sin vardag har tillgång till ett digitalt stöd för att hantera sin sjukdom.

Barriärer till implementering av digitala verktyg i patienters vardag
Inom ramen för EU-finansierade projekt har man på Pilloxa undersökt behov och attityder till digitalisering inom vård, akademi2 och läkemedelsbolag3. Man har identifierat ett antal hinder för ett storskaligt införande av patientnära lösningar men har också ringat in möjligheter för att driva utvecklingen framåt.

1. Höga kostnader och tungrodda processer. Det kostar i dag i genomsnitt 425.000 dollar och tar 15 månader att skapa en mHealth-app. Samtidigt finns en rad regelverk, såsom GDPR, MDR och PV-regelverk, att ta hänsyn till och det har i vissa fall funnits en osäkerhet i branschen kring hur dessa ska tolkas. Investeringar av denna storlek kräver förankring i organisationen och behovet av att involvera en mängd funktioner inom bolaget gör att många ryggar tillbaka för den arbetstyngd det innebär att driva ett projekt framåt.

2. Engagera och behålla användare. Det har funnits utmaningar i att designa lösningar som varit användarvänliga och så pass anpassningsbara att de ständigt är aktuella och genererar reellt värde för varje användare, något som är en grundförutsättning för att behålla engagerade användare. Statiska app-lösningar där kostnader för kontinuerligt underhåll och förbättringar överskrider den initiala investeringen blir ohållbara i en värld där digitala lösningar och därmed patienters förväntningar ändras allt snabbare.

3. Datahantering. En kritisk punkt att ta i beaktande är datahantering, vem som har rätt att göra vad med vilken data och hur man drar slutsatser ur data. Förutom grundläggande behov som att skydda patienternas integritet och rättigheter så kan det vid samarbeten med ”digital therapeutics”- bolag finnas en intressekonflikt. Medan läkemedelsbolag önskar tillgång till data och lärdomar från projekt, så kan det finnas incitament för de digitala hälsobolagen att skydda data, då den är grunden i deras värdeerbjudande och produkt. Att samla in, presentera och analysera data på ett genomtänkt sätt, med kraftfulla verktyg för att extrahera fullt värde, har i vissa fall också visat sig vara en utmaning.

Läs hela artikeln