Från LIF – Läkemedelsbranschens etiska regelverk har uppdaterats

Sedan i juli gäller en ny version av LER, Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Syftet med revideringen var att anpassa reglerna till nya internationella krav. Samtidigt passade Lif på att göra egna uppdateringar. Förändringarna berör bland annat bestämmelserna kring marknadsföring av läkemedel.

En anledning till förändringarna är att den europeiska läkemedelsorganisationen EFPIA uppdaterat sin etiska kod. Alla medlemmar måste därför harmonisera sina nationella regelverk med den nya versionen så att bestämmelserna uppfylls.

– I tillägg kan den nationella branschföreningen bestämma om ytterligare krav och striktare lokala regler, vilket det finns flera exempel på i svenska LER, säger Lifs Compliance Officer Jonas Duborn som arbetat med uppdateringen. Totalt är det drygt 20 avsnitt som fått en uppdatering. En nyhet gäller sponsring av internationella kongresser. Innan man fattar beslut om att gå in som sponsor eller delta i en sådan kongress, måste man kontrollera att evenemanget har godkänts av EFPIA:s kontrollorgan E4Ethics, som granskar internationella kongresser i Europa och säkerställer att de följer den etiska koden vad gäller bland annat programmet och val av plats för arrangemanget.

Detta är numera en bindande bestämmelse som åtstramats genom EFPIAkoden och införts i LER, då granskningssystemet tidigare enbart utgjorde en rekommendation för läkemedelsföretagen.

– Vi vill att Sverige och Europa fortsatt ska vara attraktivt för arrangörer av internationella kongresser. Att bli godkänd av E4ethics ger också en kvalitetsstämpel till kongressen, så det är bra att kravet nu ställs på arrangemangen här. Dessutom innebär förändringen att företagsanställda inte ens får delta som åhörare på en konferens som inte passerat E4Etchics kontroll med godkänt betyg.

– Nu är det ett tydligt förbud, säger Jonas Duborn. Det kommer bidra till att de allra flesta arrangörer låter sig granskas av E4Ethics vilket leder till bättre regelefterlevnad överlag, annars riskerar arrangören uteblivna sponsorer och deltagare.

Läs hela artikeln