Ett manifest för långsiktig hållbarhet

Lif har lanserat ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra life science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Manifestet är uppdelat i områdena ”etik och transparens”, ”god hälsa och tillgång till läkemedel” och ”minskad miljöpåverkan”.
– Det visar hur vi bidrar till hela life science-sektorns arbete med samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet, säger Lifs trainee Alexander Sommensjö som arbetat med manifestet.

Han menar att det har varit viktigt att få med alla aspekter av hållbarhet.
– I och med det kan vi säkerställa att alla globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 integreras i företagens och Lifs hela verksamhet. Målet om god hälsa är det område där läkemedelsbranschen kan göra störst skillnad, men allt hänger ihop och vi har försökt få med helheten.

Hållbarhetsstrategin visar vägen
Manifestet åtföljs av en hållbarhetsstrategi som beskriver branschens förutsättningar för arbetet med hållbarhet och FN:s Agenda 2030. Den lyfter också läkemedelsföretagens – och hela life science-sektorns – betydelse för att Sverige och världen ska uppnå en hållbar utveckling. Strategin fungerar som Lifs vägledande dokument i arbetet nationellt och internationellt. Förhoppningen är att den ska accelerera samhällets omställning genom att staka ut en väg framåt.

Hållbar utveckling har länge stått högt på Sveriges politiska agenda och life science-sektorns bidrag kan skynda på framstegen, även internationellt. Det menar Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson:
– Även om den svenska marknaden är liten ur ett internationellt perspektiv har Lifs medlemmar, som vanligen är dotterbolag till multinationella företag, en relativt stark position inom sina globala koncerner. Det betyder att svenska initiativ kan spridas internationellt.

Hållbar hälsa
Centralt för hållbarhetsarbetet är konceptet hållbar hälsa. Det betyder att både den individuella patienten och samhället som helhet måste vara i fokus i arbetet med hållbar utveckling.
– Man måste fokusera på flera aspekter samtidigt, säger Bengt Mattson. I arbetet med hållbar utveckling uppstår oundvikligen målkonflikter som behöver adresseras och lösas. Inom läkemedelsområdet
handlar det ofta om miljömässig hållbarhet. Till exempel kan ett läkemedel som är nödvändigt för att effektivt behandla patienter med en svår cancersjukdom ha en negativ inverkan på miljön om läkemedelsrester hamnar i avloppsvattnet efter behandlingen och det inte sker acceptabel rening. Det är en diskussion som måste föras kontinuerligt om vi ska kunna nå målet om en långsiktigt hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Årlig uppföljning
För att säkerställa att åtagandena följs kommer Lif att ta fram mätbara delmål, bland annat en färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch, och en redovisningsmodell. Arbetet och framstegen
ska sedan redovisas på Lifs årliga hållbarhetskonferens.

Läs hela artikeln som PDF