Hitta kliniska studier med Lifs nya databas

Snart rullas HiKS – Lifs nationella databas för företagsinitierade prövningar
– ut. Namnet är en förkortning av Hitta Kliniska Studier. Där kan man se vilka kliniska läkemedelsprövningar de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige.

Tjänsten är kostnadsfri, öppen för alla och tänkt att fylla flera syften. Det viktigaste är att ge patienter möjlighet att enkelt se vilka prövningar som finns och anmäla intresse att delta, något många svenska patientorganisationer
länge efterfrågat. De forskande läkemedelsföretagen får en effektivare urvalsprocess när de söker efter lämpliga deltagare att inkludera i sina prövningar. Tjänsten ger också en bättre överblick över pågående forskning, till nytta för både företag, hälso- och sjukvård och beslutsfattare som får en ständigt uppdaterad kunskapsbank och smidig omvärldsbevakning av området.

För Lifs del blir informationen i databasen dessutom ett kvalitativt underlag för att beskriva den forskning som sker. Att ta fram statistik som visar utvecklingen över tid är viktigt när man ska utvärdera och utveckla satsningar för att öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.
Till en början kommer databasen innehålla information om godkända, företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar men planen är att den ska breddas till att även omfatta företagsinitierade medicintekniska prövningar. Längre fram ska den dessutom kunna visa upp akademiska prövningar och övriga kliniska studier så att den blir heltäckande. Jenny Söderberg, en av de ansvariga för HiKS, säger att tjänsten fyller ett tomrum. Den information databasen erbjuder finns inte tillgänglig på ett patienttillvänt sätt i dag.

– Patienter, deras anhöriga och behandlande läkare har inte förutsättningarna att på ett enkelt sätt hitta den information som gör det möjligt att finna och bli utvärderad för deltagande i prövningar oavsett var i Sverige de genomförs. Patienter kan absolut tänka sig att resa dit prövningen äger rum, berättar Jenny Söderberg.

– Det finns uppfattningar om att patienter bara är intresserade av delta i prövningar som genomförs där patienten själv bor men här har vi fått helt andra signaler, både från våra referensgrupper och från professionen. Under hela processen har referensgrupper varit involverade och teamet bakom HiKS har arbetat för att kunna tillgodose de behov och önskemål som lyfts. Representanter för alla de prioriterade målgrupperna har bidragit med finkalibrering av funktionaliteten och kommit med initierad respons ur användarens perspektiv så att tjänsten ska bli maximalt användarvänlig.

Läs hela artikeln!