Trendspaning 2025

Liksom tidigare år har branschstudien genomförts i samarbete med Pharma Industry och Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Studien består av en webbenkät som distribuerats till LIFs medlemmar och till Pharma Industrys prenumeranter under december 2015. Syftet med studien är att över tid följa branschen och dess roll inom svensk hälso- och sjukvård.  I trendspaningen i årets upplaga av branschstudien har fem viktiga områden inom hälso- och sjukvården valts ut och beskrivits på tre olika sätt. För´varje område finns en nutidsbeskrivning;här står vi idag! Sedan presenteras två alternativa framtidsscenarier per område. Vart är vi på väg? Hur kommer det se ut på 10-års sikt? Var står vi 2025? De medverkande har fått ta ställning till om utvecklingen kommer röra sig i en viss riktning eller om något av scenarierna kanske till och med kommer vara uppnått om 10 år. De områden som utvärderats är: Hälso- och sjukvårdens organisation, E-hälsa, Introduktion av nya läkemedel, Jämlik vård samt Upptag av innovativa läkemedel.

Förstatligande av hälso- och sjukvårdens organisation
Indelningen av Sverige i 21 landsting, eller sjukvårdsregioner, är omdebatterad. Risken att 21 landsting erbjude 21 sorters vård är uppenbar och svår att ena med visionen om en jämlikvård för alla, oavsett bostadsort. Ett förstatligande av vården har diskuterats länge men kommer vi nå dit? Att landstingens ansvar för hälsooch sjukvården helt har upphört inom 10 år – och att Scenario 1 är uppnått – tror bara 9 procent men 68 procent ser en utveckling i denna riktning i något eller stor utsträckning som sannolik. Som argument för en sådan utveckling framförs att politiker på landstingsnivå ofta är mindre kvalificerade än de på nationell nivå och saknar visioner och bedömningsförmåga inom medicin. Men tyvärr ser man alldeles för många som kämpar emot ett avskaffande av landstingen och menar att Sverige har en svag förmåga att göra om´dåligt fungerande politiska landskap, vilket talar emot ett förstatligande.

Läs hela undersökningen som PDF