Startskott för mer nordisk samverkan inom Life Science

Är ökat nordiskt samarbete inom Life Science önskvärt och möjligt, och är det kanske till och med en överlevnadsfråga för sektorn i dessa länder på lång sikt? För att försöka bana väg för mer nordiskt samarbete arrangerade de nordiska branschorganisationerna för forskande läkemedelsföretag ett seminarium om de olika strategierna för Life Science i mitten av mars. Frågan var om, och i så fall hur, Norden kan stärka sin internationella konkurrenskraft genom strategisk samverkan.

Lifs vd Anders Blanck, som tillsammans med kollegan Frida Lundmark modererade konferensen, menar att det just nu finns både möjlighet och vilja
till ett utökat nordiskt samarbete för att möta den ökande konkurrensen från andra länder som satsar på Life Science. Men det finns också tydliga och gemensamma utmaningar i form av de behov – men också möjligheter – som följer av en åldrande befolkning i de nordiska länderna.

– Att vi lyckades samla både beslutsfattare, företrädare för myndigheter och företagsrepresentanter är i sig ett bevis på att det finns en bred samsyn om att vi i Norden måste agera gemensamt för att fortsatt kunna vara attraktiva för både läkemedelsforskning och avancerad läkemedelsproduktion i en allt hårdare internationell konkurrens. Anders Blanck lyfter också patientperspektivet när vikten av forskning, utveckling och innovation inom Life Science- sektorn diskuteras.

– Om vi vill vi kunna fortsätta att tidigt kunna erbjuda patienterna nya och effektiva behandlingar behöver vi säkerställa att företagen vill fortsätta bedriva forskning och utveckling för sina nya läkemedel i våra länder. Det kräver att vi är internationellt sett konkurrenskraftiga på många olika plan.
Nationella strategierna kan peka ut riktningen Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, inledde den digitala konferensen med att konstatera att den pågående pandemin tydligt visat och utmaningar som de nationella strategierna försöker adressera, till stor del är gemensamma. Liknande utmaningar Förutom åldrande befolkningar och ekonomiska utmaningar är också ett gemensamt problem för de nordiska länderna att de forskande läkemedelsföretagen genomför allt färre kliniska prövningar i regionen. Lars Franksson, medicinsk direktör på läkemedelsföretaget Roche lyfte i paneldebatten om kliniska läkemedelsprövningar fram att det finns stora möjligheter att genom utökat nordiskt samarbete bli mer attraktiva och vända den nedåtgående trenden. Men att det kommer att kräva tydliga mål och konkreta åtgärder.

Det andra området där ländernas utmaningar är de samma och där nordiskt samarbete kan vara en del av lösningen är hälsodata. Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert modererade bland annat passet om hälsodata.
– Vi är duktiga inom Norden, vi bedriver stark klinisk forskning, vi har unika tillgångar i form av registerdata och biobanker. Men, vi måste bli bättre på att marknadsföra dessa tillgångar och på att tillgängliggöra data på ett säkert och effektivt sätt. Här är Finland en föregångare genom sitt arbete med att förenkla processerna för forskare och andra intressenter som vill få tillgång till hälsodata.

Läs hela artikeln