Sara Bodeby börjar hos PharmaRelations som Pharmacovigilance Specialist

Sara har 9 års erfarenhet inom farmakovigilans varav 8 års erfarenhet från myndighet. Hennes senaste tjänst på Läkemedelsverket innebar veterinärt och humant farmakovigilansarbete och deltagande i arbetsgrupper för veterinär farmakovigilans på Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Sara har under åren skapat sig en bred erfarenhet av de olika delarna inom farmakovigilans såsom signalspaning, databasimplementering, medicinsk granskning, kvalitetssystem, utbildningar och fallhantering inkl. VedDRA kodning. Sara har också arbetat med den nya veterinära farmakovigilanslagstiftningen.

Sara Bodeby