Många utmaningar vid prissättning av läkemedel

Många utmaningar vid prissättning av läkemedel
För att klara de utmaningar kring prissättning av läkemedel som man står inför i dag, måste man anpassa sitt arbetssätt, blicka ut mot vad som händer i Europa och vara öppen för nya betalningsmodeller. Det är några av de många frågor som diskuterades vid det seminarium som i slutet av januari ordnades av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden.

Niklas Hedberg från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, talade om aktuella utmaningar för verksamheten. En del läkemedel används mindre än de borde, andra används för mycket. Att landstingen värderar ett läkemedel annorlunda än TLV är också en utmaning att ta tag i. Läkemedel utvecklas i dag på ett annat sätt än de tidigare gjorts vilket gör att det sker förändringar längs vägen. Kostnaderna fördelas inte optimalt. Företaget bär alla kostnader om läkemedlet inte blir subventionerat och myndigheterna tar hela kostnaden om det blir subventionerat så länge produkten är registrerad. En annan utmaning är att försäljningen av läkemedel utanför förmånen har ökat, även om trenden nu verkar ha planat ut.

För att hantera dessa utmaningar har TLV nya arbetssätt:
• Fullmaktgruppen. Genom att ge fullmakt till landstingen har dessa rätt att ta del av TLV:s utredningsmaterial.
• Trepartsöverläggningar. TLV, landstingen och företagen har överläggningar.
• Samverkan med andra myndigheter. Till exempel Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU).
• Landstingen hjälper TLV med klinisk nyttovärdering. Landstingen gör en bedömning av behovet av den nya produkten.
• TLV hjälper landstingen med hälsoekonomisk utvärdering. TLV utvärderar klinikläkemedel på förfrågan från NT-rådet (nya läkemedelsterapier).
• Utvecklad patientsamverkan. TLV man har fortlöpande diskussioner med patientorganisationer för att höra deras åsikter. Man letar dock efter mer strukturerade samverkansformer med patienter.

Läs hela referatet som PDF