Digital transformation med kraft att förändra sjukvården

Digital transformation med kraft att förändra sjukvården
Samhället skiftar snabbt från analoga till digitala miljöer och verktyg. Nu är det dags även för sjukvården att på riktigt ta vara på digitaliseringens möjligheter för att svara upp mot medborgarnas och patienternas förväntningar. Vad detta innebär diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin Agenda och Digital Hälsa i början av april.

Första talare var Ulrika Bergvall från Kirurgkliniken Falun. Hennes presentation handlade om klinikens erfarenheter av robotbaserad laparaskopi. Det förberedande arbetet var omfattande med studieresor till andra landsting och även till Spanien för att lära sig av deras misstag vid implementeringen. Detta är en stor investering för landstingen, så en diskussion om ekonomi är oundviklig. Efter ett och halvt års arbete kan de konstatera att kostnaden ligger på samma nivå för ingreppen som tidigare. För kliniken innebär det en hel del omstrukturering av personal och arbetsuppgifter. Det är också viktigt att välja rätt patienter som passar för operationerna. Den första tiden gjordes operationerna under överinseende av erfarna operatörer både från Sverige och Storbritannien. Ulrika menar att det är viktigt med innovation inte bara för kliniska fördelar, utan också för att skapa en fortsatt attraktion för yrket. Men det viktigaste är så klart evidensen av ingreppet jämfört med öppen kirurgi. Det finns inga överlevnadsdata ännu, men man kan hittills konstatera att det är mindre blödningar och färre vårddygn för de robotopererade patienterna. En viktig förberedande träning är att operera i simulator. Därefter åker operatören till en testklinik utomlands och opererar på gris. Efter att man startade skarpt i februari 2016 har man haft regelbundna uppföljningsmöten. De operationer som görs i dag är prostatektomier, nefronsparande kirurgi, kolon- och rektalcancer samt ärrbråck. Hittills har Kirurgkliniken Falun genomfört 52 robotoperationer, 20 procent av operationerna. Målet är att komma upp till 60 procent robotkirurgi vid laparoskopisk kirurgi. Hon betonar teamets betydelse för att lyckas. Kliniken har blivit utvald som utbildningscentrum.

Läs hela artikeln som PDF