Samverkan är nyckeln till kvalitetssäkrade medicinska appar

Samverkan är nyckeln till kvalitetssäkrade medicinska appar
År 2025 ska Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa. Standardisering inom digital utveckling är en viktig del av detta, inte minst i takt med att allt fler hälsooch livsstilsappar samt digitala vårdtjänster gör entré på marknaden. Men för att ta tillvara på digitaliseringens fördelar krävs goda samarbeten. Det anser såväl ansvariga politiker som myndigheter och inte minst aktörerna själva.

Hälsoappar och digitala vårdtjänster har varit under politisk lupp under senare år. Enligt Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L) i Stockholms läns landsting och ledamot i styrelsen för SIS, började man se över befintliga processer och standarder i samband med att man beslutade att även medicintekniska appar behöver CE-märkas, precis som traditionella medicintekniska produkter.

Det var så sent som 2010 som program/mjukvara inom hälso- och sjukvårdsområdet började klassificeras som medicinteknik, vilket gör att CE-märkning av hälsoappar har kommit i fokus först under senare år. SIS (Swedish Standards Institute) har startat ett arbete kring just hälsoappar, där man bland annat ser över befintliga ledningssystem/ standarder.

– Dels handlar det om att vi måste bli bättre på att inkludera de många digitala entreprenörer som är väldigt aktiva inom hälsoappområdet. Jag tänker också på de aktörer som erbjuder digitala vårdbesök och erbjuder stöd för bland annat personer som lever med en kronisk sjukdom. Inom SIS’ styrelse har det diskuterats om hur vi ska nå den här relativt nya branschen som snabbt växer fram, berättar Daniel Forslund. För något år sedan startade ett EU-projekt som handlar om kvalitetssäkring inom digitala vårdtjänster. I detta ingår också att se över det eventuella behovet att ta fram nya, anpassade standarder för den snabba digitaliseringen av vården och tanken är att man ska försöka få fram en gemensam europeisk modell för att kvalitetssäkra medicinska appar. Målet är givetvis att fler utvecklare av medicinska appar ska kvalitetssäkra sina produkter.

Läs hela artikeln som PDF