Lif lanserar färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

2022 blev Lif den första branschorganisationen inom Life Science i världen att ta fram ett hållbarhetsmanifest. Ett av löftena var att verka för en fossilfri läkemedelsbransch. Därför presenterar Lif nu en färdplan för hur de forskande läkemedelsföretagen ska bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Där beskriver Lif hur den forskande läkemedelsbranschen tillsammans med det offentliga – politiker på nationell och regional nivå, myndigheter och övriga aktörer – skapar förutsättningar för en fossilfri läkemedelsbransch som ett led i samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet.

– År 2045 ska Sverige vara världens första fossilfria välfärdsnation, säger Lifs vd Anders Blanck. Det är bra med höga svenska ambitioner. Klimatförändringarnas effekter är påtagliga och det finns ingen tid att förlora. Här kan Life Science-sektorn med sin högteknologiska, forskningsdrivna produktion vara pådrivande i den gröna omställningen.

Anders Blanck säger att Sveriges omställning till fossilfrihet också kan bli en global konkurrensfördel.

– Den forskande läkemedelsbranschen är en tung näring som står för stark export. Sveriges kapacitet inom fossilfri produktion stärker oss ytterligare i den internationella konkurrensen. På så sätt kan vi bidra till klimatmålen och samhällets välstånd på samma gång i linje med Agenda 2030.

Läkemedelsbranschens klimatåtaganden

  • Till 2030 bör Lif och medlemsföretagen ha minskat de absoluta koldioxidutsläppen med 45 %.
  • År 2040 bör utsläppen ha minskat med 76 %.
  • Till 2045 ska utsläppsminskningarna vara minst 86 %.
  • Resterande utsläpp tas bort via andra metoder, exempelvis koldioxidinfångning.

Lifs ställer klimatkrav på det offentliga

Det offentliga har stora möjligheter att bidra till ett fossilfritt samhälle. Lif har tagit fram förslag som kan accelerera omställningen inom områden där möjligheterna att påverka utsläppen är särskilt stor.

  • Idag kasseras 1 200–1 500 ton läkemedel per år. För att minska mängden och få en mer hållbar energi- och resursanvändning föreslår Lif satsningar på korrekt läkemedelsanvändning genom läkemedelsgenomgångar och förbättrad uppföljning av följsamhet till ordination.
  • För att minska utsläppen i hälso- och sjukvården vill Lif se gemensamma insatser och pekar ut områdena kliniska läkemedelsprövningar, som när det är möjligt kan genomföras på distans för att reducera resande och koldioxidutsläpp, och nyttjande av precisionsmedicin där en individanpassad behandling effektiviserar vården vilket i sin tur minskar klimatpåverkan.
  • Gröna incitament i offentlig upphandling: Offentliga aktörer är de främsta inköparna av branschens produkter. Lif föreslår tydlig premiering av hållbart producerade läkemedel inom offentlig upphandling, med tydlig kravspecifikation och uppföljning.