Företagskultur som framgångsfaktor!

Företagskultur som framgångsfaktor!

Många life science-bolag bildas runt en idé eller en produkt eller till och med ett forskningsprojekt inom akademin. Initial finansiering är begränsad och det viktigaste blir att bygga trovärdighet i den vetenskapliga satsningen för att kunna ordna finansiering. Det är naturligt att en sådan mindre gruppering också har ett högt fokus på grundidén och uppdraget. Frågor runt organisation, företagskultur och vad som är bolagets högre syfte får ibland en underordnad betydelse.

Ganska snart, om bolaget är framgångsrikt, når man en storlek på kanske 10–15 personer där alla inte längre kan involveras i samtliga beslut runt kaffebordet. Det underliggande ”varför” som var tydligt för den ursprungliga grupperingen blir mindre tydligt. Den här artikeln riktar sig till mindre bolag utan väl etablerad företagskultur och utan tydlig struktur och målbild. Hur tänker man för att utveckla bolaget och samtidigt fokusera på de uppgifter som skapar värde och en framtid för bolaget? Företagskultur en framgångs – faktor för tillväxt För ett litet företag som vill växa, blir det viktigt att under tillväxten skapa ett strukturkapital som tydliggör och stödjer de processer som skapar värde för kunderna. I ett litet företag med ett fåtal medarbetare är detta sällan något problem, då uppdraget är tydligt och man kan samlas runt fikabordet för att lösa olika problem. Om man är framgångsrik i sitt värdeskapande så är det troligt att företaget växer och det är här behovet av ett ökat strukturkapital blir tydligt. För många företag blir detta märkbart när organisationen passerar cirka 20 medarbetare. Historiskt tycks vi vara bäst på samarbete i relativt små grupper, men mer ovana vid samarbete i större grupper och det är här det blir viktigt med strukturer som stödjer samarbete då många ska samskapa det önskade kundvärdet. Speciellt tydligt blir behovet av stödjande strukturer för tjänsteproducerande företag. I det varuproducerande företaget skapar produkten och produktionsprocessen ett naturligt fokus där var och ens uppdrag i relation till produkten blir mer tydligt. I det tjänsteproducerande företaget uppstår värdet i samspel med kunden och behovet av flexibilitet och anpassning blir större. Detta leder ofta till att medarbetarna i ett sådant företag har delvis olika bilder av vad uppdraget är och hur kundens behov ska tillfredsställas på bästa sätt. Om uppfattningarna om hur man ska arbeta blir för heterogena leder detta lätt till konflikter som inte gynnar verksamheten. Därför är det viktigt att i det växande företaget tidigt skapa en sammanhållande företagskultur och en organisationsstruktur som stödjer den önskade utvecklingen. En stark företagskultur blir även grunden i företagets varumärkesbyggande, då ett starkt varumärke inte bara handlar om logotyp och grafisk profil utan i hög grad om ett gemensamt synsätt och agerande mot kunderna, vilket skapas av en stark företagskultur.

Läs hela artikeln som PDF