10 förslag till nytta för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn

10 förslag till nytta för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn

Sverige är ett ledande land inom Life Science, men den internationella konkurrensen blir allt tuffare. För att stärka Sveriges position inom Life Science behöver regeringen nu fullfölja de forskningspolitiska intentionerna och komplettera dessa med en internationellt konkurrenskraftig strategi för Life Science.

Läkemedelsbranschen är av stor betydelse för Sverige. Under 2017 exporterades läkemedel till ett värde av drygt 74 miljarder kronor och exporten överstiger vida importen av läkemedel. Därutöver investerar företag årligen drygt 10 miljarder kronor i medicinsk forskning i Sverige. Enkelt uttryckt går Sverige plus på läkemedel. I Sverige investeras totalt mer i forskning per capita än de flesta andra länderna. Läkemedelsbranschen är en av näringslivets mest forskningsintensiva branscher och har utöver det omfattande ekonomiska tillskottet stor betydelse för Sverige som kunskaps- och forskningsnation. Under de senaste åren har det pågått en diskussion om vilka reformer som behövs för att samhället men också näringslivet i högre grad än i dag ska kunna dra nytta av dessa satsningar. I den senaste forskningspolitiska propositionen (som gäller för de kommande tio åren, men med fokus på investeringar för 2017–2020) fanns en tydlig ambition att öka samverkan mellan akademi, industri och samhälle för att öka innovationstakten. Regeringen pekade bland annat ut strategiska innovationsområden och förstärkta forskningsinstitut samt test- och demonstrationsmiljöer.

Ett av de fem utpekade strategiska områdena var Life Science och under de senaste åren har ett antal viktiga satsningar och investeringar gjorts. Men det är inga satsningar som gör Sverige unikt. Just nu försöker många länder positionera sig inom Life Science-området, inte minst våra nordiska grannländer. Danmark befinner sig i täten, men även Norge och Finland har tydliga målsättningar. Och parallellt med ökad europeisk konkurrens ser vi hur stora utvecklingsnationer som Kina och Indien i allt högre grad drar till sig Life Science-industrins investeringar i forskning, utveckling och produktion.

Läs hela artikeln som PDF