Ytterligare satsningar på kunskapsstöd och tillgängliga läkemedel

Två nya enheter och förslag till utökade uppdrag. Det är nästa steg i Läkemedelsverkets arbete för att öka tillgången till läkemedel och stärka arbetet med att förmedla producentobundna kunskapsstöd till hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverkets huvudbyggnad i Uppsala.

Både kunskapsstöd och tillgänglighet till läkemedel är viktiga strategiska utvecklingsområden för Läkemedelsverket. Dessutom arbetar myndigheten med flera större regeringsuppdrag inom dessa områden.

– Att förmedla producentoberoende information är Läkemedelsverkets uppdrag och ansvar. Vi arbetar också intensivt för att motverka och hantera rest- och bristsituationer. Därför stärker vi nu vår organisation för att på ett effektivare sätt kunna hantera de utmaningar som finns inom områdena och proaktivt kunna möta framtida behov, säger direktör Veronica Arthurson.

Ett bättre kunskapsstöd till hälso- och sjukvården

En ny enhet får ett tydligare fokus på att ta fram och förmedla kunskapsstöd. Enheten ska bland annat arbeta med behandlingsrekommendationer och med Läkemedelsboken.

Sedan 2022 arbetar Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen med att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken – ett kunskapsstöd främst riktat till hälso- och sjukvården. Totalt involveras omkring 300 externa experter i arbetet. Även behandlingsrekommendationerna tas fram i samarbete med kliniskt verksamma läkare och forskare inom berörda medicinska specialiteter, ofta i samverkan med andra myndigheter.

– Läkemedelsverket vill bidra med större nytta för de vi arbetar för, alltså patient och hälso- och sjukvård. Vi behöver bli mer lyhörda och snabbt ta fram nya behandlingsrekommendationer utifrån externa behov. Samtidigt behöver vi skapa förutsättningar för en hög följsamhet till rekommendationerna genom att se till att varje målgrupp får den information som behövs,  i rätt tid och i rätt format, fortsätter Veronica Arthurson.

Nya lösningar för att öka tillgången till läkemedel

Den andra enheten ska bidra till ett mer kraftfullt arbete för att öka tillgången till läkemedel. Läkemedelsverket har idag flera stora regeringsuppdrag inom området och arbetar intensivt för att söka lösningar, också i samverkan med andra aktörer.

– Vår ambition är att föreslå och införa nya verktyg som motverkar och lindrar effekterna av de situationer vi har, med brist på vissa läkemedel. Vi har redan i dag täta dialoger med aktörer i försörjningskedjan och ser att Läkemedelsverket kan ta ett större ansvar och mandat för den nationella hanteringen av tillgänglighetsfrågorna, avslutar Veronica Arthurson.

Beslutet om den nya organisationen fattades av Läkemedelsverkets styrelse den 6 september.