Ökad samverkan för bättre tillgång till läkemedel

Det totala antalet restanmälda läkemedelsförpackningar har ökat under 2023, samtidigt som det under det tredje kvartalet syns en minskning i restanmälningarna jämfört med tidigare kvartal. En värdefull nyckel för att möta och hantera restsituationer på läkemedel, i en global och komplex kedja, är samverkan.

Ett exempel på en mycket värdefull samverkan kallas Aktörsgemensamt Dialogmöte Läkemedelstillgänglighet (ADL) och är ett nätverk för aktörer inom försörjningskedjan för läkemedel. Nätverkets syfte är att varje aktör ska kunna arbeta med att förebygga och minska problem med rest- och bristsituationer på både kort och lång sikt.

– Inom nätverket bidrar aktörerna utifrån sina respektive ansvarsområden med information och övervakar händelseutvecklingen som kan påverka tillgången till läkemedel. Tillsammans bidrar både offentliga och privata aktörer till en helhetsbild baserat på unik kompetens. Den helhetsbilden är nödvändig både i fredstid och i kris, säger Johan Andersson som är enhetschef på Läkemedelsverket.

En sårbar kedja där varje länk måste fungera

Tillgång till läkemedel är ett ämne som berör hela samhället, från den enskilda patienten till apotekspersonal, vårdpersonal och samhället som helhet. Den långa kedjan av aktörer, från tillverkning till patient, är global och komplex och därmed sårbar. Den svenska modellen för läkemedelsförsörjning och distribution är väletablerad och robust, men den måste fortsätta utvecklas för att kunna hantera eventuella framtida kriser.

– Att etablera starka och förtroendefulla samarbeten, både nationellt och internationellt, är avgörande för att skapa stabilitet. En trygg läkemedelsförsörjning är av stor vikt för hälso- och sjukvården. Förutsägbarhet och stabilitet skapar förutsättningar för långsiktig planering och minskar behoven av akuta omprioriteringar som riskerar att störa vårdflödena. Det krävs samverkan från flera håll för att detta ska fungera, fortsätter Johan Andersson.

Förbättrad omvärldsanalys ger stärkt beredskap

För att stärka aktörers beredskap är det också nödvändigt att förbättra vår omvärldsanalys. Nätverket ADL består av myndigheter, branschorganisationer inom läkemedelsförsörjning, distributörer, representanter från apoteksbranschen och hälso- och sjukvården, som möts regelbundet. Nätverket har anordnat utbildningar och övningar för såväl aktörerna inom nätverket som för externa intressenter.

– Dialog och samverkan är avgörande för att uppnå framgång. Genom nätverket strävar vi efter att ge en mer detaljerad lägesanalys, öka möjligheterna för aktörer inom kedjan att bidra med sina åtgärdsförslag och tillsammans identifiera svagheter i försörjningskedjan för att stärka tillgängligheten av läkemedel, avslutar Johan Andersson.