Transparens vägen till lyckad kapitalanskaffning

Antalet börsnoteringar inom life science är i paritet med de som sker i övriga Europa sammantaget. Det gör Sverige världsunikt. Nu vill branschorganisationen SwedenBIO tillsammans med marknadsplatserna Spotlight och Nasdaq säkra en långsiktig tillförsel av riskvilligt kapital genom att verka för en högkvalitativ informationsgivning hos bolagen i samband med ägarspridning.

Det gångna året har varit exceptionellt på många vis och finansmarknaden har också påverkats. En frenetisk aktivitet av börsintroduktioner och nyemissioner har skett parallellt med att världens fokus riktats mot life science-företagen. I samband med att investeringsviljan i branschen ökar vill SwedenBIO ta ett
ansvar för att underlätta utvärderingen av bolagen baserat på relevant information. Därför har branschorganisationen satt samman riktlinjer kring vilken information ett life science-bolag i utvecklingsfas borde kunna tillhandahålla i samband med notering, nyemission och kapitalanskaffning i vidare bemärkelse.

Nu skärps definitionen av dessa riktlinjer till att gälla som branschstandard i samarbete med kapitalmarknadsaktörerna i Sverige. Riktlinjerna är inte tvingande men kommer att i än högre grad gälla som praxis i finansanalytikernas och marknadsplatsernas arbete att bedöma bolagen. I SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering, som arbetat fram branschstandarden, samlas kapitalmarknadens tungviktare men också representanter för life science-bolagen själva. Enligt Christina Herder, COO vid Medivir och gruppens ordförande är den lika viktig för bolagen att följa av rent affärsmässiga skäl.

– Det finns inga genvägar till en långsiktigt hållbar finansieringsstrategi. Den information som vår branschstandardanger att bolagen bör kunna ge, är grundläggande uppgifter som bolagen i ett tidigt skede behöver ha insikt om för egen del. Detta för att kunna göra en långsiktigt lyckad utvecklingsresa. Det kommer att leda till ett mer välgrundat och stabilare inflöde av finansiering, menar.

Branschstandarden är tänkt som ett stöd för bolagen att behålla kontrollen över bolagets renommé. Investeringar baserade på felaktiga förväntningar kan leda till tunga bakslag längre fram. Transparens lönar sig i längden. Samtidigt är alla life science-bolag inte stöpta i samma form.
– En branschstandard ger jämförbarhet mellan bolag till en viss gräns. Det kan finnas uppgifter som trots allt inte går att uppge i samtliga fall. Då är det inte knepigare än att redogöra för varför det inte går. ”Comply or explain”, konstaterar Christina Herder.

Läs hela artikeln