Senaste nytt från Informationsgranskningsnämnden

De senaste tre månaderna har NBL inte avgett något yttrande medan IGN kommit med ett knappt tjugotal beslut. Flera av dessa handlar om utebliven eller felaktig registrering i Lifs databaser för olika slag av samarbeten. Några fall handlar om tillämpning av den grundläggande bestämmelsen i artikel 2/102 i Regler för läkemedelsinformation. I övrigt handlar ärendena mestadels om läkemedelsinformation som ifrågasatts vara vilseledande i olika avseenden.

Felaktig eller utebliven registrering i databaser för samarbete Närmare häften av IGN:s beslut avser felaktig eller utebliven registrering av samarbetsprojekt i Lifs databaser. Med några undantag medgavs IGN:s anmärkning av svarandeföretagen och i ett antal fall handlade det om att svarandeföretagen på eget initiativ uppmärksammat IGN på det egna misstaget. Med ett undantag sattes i dessa senare fall IGN-avgiften till 55 000 kronor. Där detta inte skedde sattes avgiften till 110 000 kronor med motiveringen att det handlade om en upprepad förseelse.

Förbudet mot att rikta läkemedelsreklam för receptbelagda läkemedel mot allmänheten
IGN uppmärksammade en folder för Pfizers antitrombosläkemedel Eliquis (apixaban) med rubriken ”Information till dig som använder Waran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer.” (IGN­379).

IGN noterade att enligt rubriken vänder sig foldern till patienter som använder Waran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. Rörande innehållet i övrigt noterade IGN att det bland annat fanns beskrivningar av Eliquis och jämförelser mellan Waran och Eliquis avseende effekt, interaktioner och behov av blodprovskontroller. Vidare pekade nämnden på att foldern avslutades med praktiska upplysningar för byte från Waran till Eliquis, upplysning om pris för Eliquis med kommentaren att man som patient snabbt når gränsen för frikort, samt hur man som patient ska gå till väga om man vill byta från Waran till Eliquis. IGN ifrågasatte om inte foldern på grund av sitt innehåll måste anses innehålla marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten och att den därmed stred mot artikel 102 i Regler för läkemedelsinformation.

I sitt svaromål berättade Pfizer att foldern tagits fram efter förfrågan från och i dialog med hälso- och sjukvården. Innehållet i materialet hade utformats utifrån behov som sjukvården ansåg sig ha och var tänkt att tillhandahållas av hälso- och sjukvårdspersonal till patienter när ett ställningstagande till byte av behandling redan skett. Emellertid uppgav företaget att man hade förståelse för IGN:s iakttagelse och att avsikten, rubriceringen och avsändaren av materialet borde formulerats annorlunda. Pfizer meddelade att man därför beslutat att inte använda foldern i aktuell utformning samt uppgav att eventuellt reviderat material skulle komma att anpassas till IGN:s synpunkter.

IGN kom fram till att foldern stred mot artikel 102 i Regler för läkemedelsinformation. IGN-avgiften sattes till 110 000 kr.

Läs hela artikeln