Satsning stärker svensk konkurrenskraft inom biologiska läkemedel

Vinnova satsar i samverkan med Vetenskapsrådet ytterligare 12 miljoner på tre viktiga centrum för biologiska läkemedel. Tack vare dessa tre centrum har Sverige etablerat en bra grund för att ta en ledande position inom biologiska läkemedel och avancerade terapier.

De tre centrumen får förlängd finansiering under kommande år med fyra miljoner var.

– Ett viktigt mål med forskningsprogrammet för biologiska läkemedel var att etablera starka forsknings- och utvecklingsmiljöer inom biologiska läkemedel för att göra Sverige ledande inom området. Centrumen utgör idag viktiga komponenter i det svenska ekosystemet för biologiska läkemedel och avancerade terapier. På detta sätt kompletterar vi andra satsningar inom området och stärker ytterligare den svenska konkurrenskraften under kommande år, säger Anders Brinne. områdesledare Hållbar precisionshälsa, Vinnova.

Bakgrund

Centrumen ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor under åren 2016-2023. Vinnova och Vetenskapsrådet har drivit programmet som är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science.

I centrumen arbetar flera av Sveriges största läkemedelsföretag tillsammans med mindre företag, universitet och högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården, med forskning, utveckling och innovation. Programmet ska bidra till kompetensutveckling, innovation och konkurrenskraft med målet att Sverige ska vara ledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

CAMP – Centre for Advanced Medical Products 

Det första centrumet inom biologiska läkemedel i Sverige, som idag är internationellt erkänt och har varit plattformen bakom många viktiga satsningar inom området.  CAMP har en viktig roll i att samla och samordna svenska aktörer för att t ex attrahera investeringar och ta plats på den internationella arenan.

I centrumet samarbetar ca 40 parter med Umeå universitet som koordinator. Centrumföreståndare Jukka Lausmaa, [email protected]

CellNova

Centrumet driver omfattande forskning inom områden relevanta för utveckling av biologiska läkemedel. Forskningen bidrar med viktiga underlag till utvecklingen av nya biologiska läkemedel.

I centrumet samarbetar tio parter med KTH som koordinator. Centrumföreståndare Sophia Hober, [email protected]

NextBioForm 

Centrumet arbetar med att förbättra formulering och processning för produktion av biologiska läkemedel. De utvecklar viktigt samarbete för att överbrygga gapet mellan bioprocess och läkemedelstillverkning.

I centrumet samarbetar 18 parter med RISE som koordinator. Centrumföreståndare Anna Fureby, [email protected]