Riksrevisionen granskar statens tillsyn av handeln med läkemedel och apoteksmarknaden

Riksrevisionen utgör en del av den parlamentariska kontrollen och syftar till att kontrollera att myndigheter utför sina uppgifter på ett effektivt sätt och i enlighet med gällande regelverk. Riksrevisionen utför såväl årlig revision som så kallad effektivitetsrevision. Medan en årlig revision i hög grad motsvarar vad som gäller för företag, så syftar en effektivitetsrevision till att granska verksamheten hos en statlig myndighet. Syftet med en effektivitetsrevision är att granska hur väl den statliga myndigheten uppfyller sina mål, såväl som organisationens lämplighet, dess operationer, processer och funktionsduglighet.

Sedan apoteksmarknaden avreglerades för närmare tio år sedan har marknaden för läkemedel mångdubblat i storlek. Statens kostnader för läkemedel, subventionerade genom systemet för läkemedelsförmåner, uppgick jämförelsevis till 34,3 miljarder kronor (inklusive patientavgifter) under år 2020. Detta, tillsammans med en stor ökning av antalet aktörer på den svenska läkemedelsmarknaden under samma period och mer komplexa och omfattande regler avseende handel med läkemedel, har medfört utmaningar för tillsynen. Situationen försvåras potentiellt även av att tillsynen utförs av flera olika myndigheter. Mot denna bakgrund har Riksrevisionen beslutat att inleda en granskning av tillsynsmyndigheternas tillsyn av apotek och handeln med läkemedel.

De myndigheter som omfattas av granskningen är de som tillsammans ansvarar för tillsynen, vilket innefattar Läkemedelsverket, som ansvarar för bland annat godkännanden och tillsyn över handeln av läkemedel, samt Tand- vårds- och läkemedelsförmånsverket, som utövar tillsyn över regelverket för prissättning och subvention för läkemedel. Syftet med revisionen är att undersöka huruvida den statliga tillsynen av handel med läkemedel och apotek är effektiv, men även att identifiera risker kopplade till bristande patient- och konsumentsäkerhet, felanvändning av läkemedelssubventionen och eventuella ekonomiska oegentligheter.

Resultaten av Riksrevisionens granskning kommer att presenteras i en rapport som ska publiceras i maj 2022.

Läs artikeln som PDF