Riksrevisionen granskar TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel

Riksrevisionen granskar TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånernas högkostnadsskydd, och fastställer apotekens inköps- och försäljningspriser. Målet är att få så mycket hälsovinst som möjligt för pengarna. Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i det arbetet.

Om granskningen

Bakgrund

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar bland annat om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånernas högkostnadsskydd, och fastställer apotekens inköps- och försäljningspriser. TLV ska genom sina beslut om pris och subvention öka förutsättningarna för en god och jämlik tillgång till effektiva läkemedel. Systemet ska även bidra till goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten. Under 2018 uppgick kostnaden för receptbelagda läkemedel inom förmånerna till cirka 31 miljarder kronor, varav patienterna stod för cirka sex miljarder kronor i patientavgifter.

Ett av problemen har varit att det pris som fastställs när ett läkemedel tas in i förmånen tenderar att bestå ända tills patentet löper ut, även i fall där det finns skäl att sänka priset. Läkemedel i Sverige är ofta dyrare än i jämförbara länder under perioden 5 till 15 år efter första lansering. Bland annat därför fick TLV 2014 i uppdrag av regeringen att utveckla den så kallade värdebaserade prissättningen, för att uppnå bättre prisdynamik. TLV rapporterar att betydande besparingar har uppnåtts från 2014 och framåt.

Syfte

Granskningen ska svara på om TLV:s beslut om pris och subvention bidrar till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i varje skede av läkemedlets livscykel. Granskningen kommer bland annat att fokusera på om TLV följer upp och omprövar subventioner när förutsättningarna har förändrats. Granskningen omfattar även regeringens styrning och uppföljning av TLV.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i februari 2021. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.