Kunskap från real-world evidence vården av malignt melanom

Kunskap från real-world evidence vården av malignt melanom
Olika innovativa användningar av verklighetsdata, real-world evidence, blir allt vanligare inom onkologi. Här presenteras en studie där forskarna länkat data från elektroniska patientjournaler med flera nationella hälsoregister. Resultaten kan ändra standardbehandlingen av malignt melanom och ger underlag för en mer effektiv, evidensbaserad vård. Professor Johan Hansson, KarolinskaInstitutet, var huvudprövare för studien som gjordes i samarbete medIMS Health. Studien publicerades nyligen i International Journal of Cancer1 samt har tidigare presenterats vid den internationella kongressen för dermato-onkologi (EADO).

Den årliga incidensökningen av kutant malignt melanom (CMM) är 3–7 procent3,4 med en 5-års prevalens på cirka 200 000 i Europa 2012.3,4 Trots att sjukdomen kan botas i tidigt skede får cirka 20 procent av patienterna diagnos, eller utvecklar sjukdomen till sen fas, med dålig prognos och en överlevnad på 6–9 månader.5,6 Resultat av vård och behandling Syftet med den aktuella studien vara att undersöka om kirurgi alltid är bästa alternativ vid olika stadier av sjukdomen, med hänsyn till sjukdomsutveckling och överlevnad.
– Behandling av spridd cancer är en betydande kostnad för hälso- och sjukvården och utgör cirka hälften av kostnaderna för melanomvården. Samtidigt är kunskapen om behandlingsresultaten begränsad. När studien inleddes hade vi begränsad kunskap om patientens väg genom sjukvården. Vi hade prevalensdata, beskrivning av patienten i ett tidigt skede av sjukdomen vid diagnos, och initial kirurgisk behandling. Vi hade även data från det nationella dödsorsaksregistret.

Ett innovativt upplägg
Melanomregistret användes för att identifiera en studiepopulation med 3 554 patienter som fått diagnosen CMM i Stockholm under en 7-årsperiod, och för att få fram detaljerad information om sjukdom och behandling vid diagnostillfället. För att få fram data om annan sjukdom och
behandling länkade IMS Health till nationella patientregistret, förskrivningsregistret, dödsorsaksregistret och elektroniska patientjournaler. I onkologklinikens patientjournaler registreras alla patientkontakter och patientens fullständiga historia vid kliniken. Utöver behandling och
testresultat innehåller journalerna rikt detaljerad information som patolog och behandlande läkare registrerat, och som ger en djupare insikt än andra datakällor.

Läs hela artikeln som PDF