Läkemedelsverket föreslår ökad samverkan mellan myndigheter kring THC‍-‍produkter

Förbättrad myndighetssamverkan kring arbetet med kontrollen av produkter med låg THC‍-‍halt skulle innebära säkrare produkter för konsumenterna. Det menar Läkemedelsverket i en rapport till regeringen.

Under senare år har intresset för hampaprodukter med lågt innehåll av tetrahydrocannabinol (THC) och ett högt innehåll av cannabidiol (CBD) ökat markant och ett stort antal produkter har kommit ut på marknaden, både i Sverige och internationellt. Produkterna marknadsförs bland annat som läkemedel, livsmedel, kosmetika och foder. Eftersom varken industrihampa eller substansen CBD är narkotika, har olika tolkningar gjorts om produkterna utgör narkotika eller inte.

För att möjliggöra en bättre samverkan mellan ansvariga myndigheter om vilka regler som gäller för produkter med THC inom respektive produktområde, föreslås det att Läkemedelsverket får i uppdrag att skapa en myndighetssamrådsgrupp. Rapporten visar hur viktigt det är med samverkan mellan myndigheter inom respektive ansvarsområde eftersom THC‍-‍produkter inom ett produktområde kan omfattas av regelverk även inom andra områden.

– Eftersom THC-produkter förekommer under flera olika myndigheters ansvarsområden, behöver involverade myndigheter samverka mer vad gäller kontrollen. Därför föreslår vi att en myndighetssamrådsgrupp kring THC‍-‍produkter permanentas. Det övergripande målet med arbetet är att säkerställa kvaliteten på produkterna så att de är säkra för konsumenterna och att förhindra att olagliga produkter hamnar på den svenska marknaden, säger utredare Karolina Rosell på Läkemedelsverket.

Regeringen gav den 22 december 2021 Läkemedelsverket i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom låghaltiga beredningar med THC och angränsande områden nationellt, inom EU och internationellt. Uppdraget omfattade även att Läkemedelsverket skulle verka för nationell myndighetssamordning inom området.

Uppdraget har genomförts i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Tullverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Åklagarmyndigheten. Representanter från myndigheterna har under uppdraget träffats i en samrådsgrupp och respektive myndighet har bidragit med information från sitt område.

Vad är THC?

THC (tetrahydrocannabinol) är en grupp ämnen som finns naturligt i cannabisväxten. THC, framför allt varianten delta‍-‍9‍-‍THC, är det ämne i cannabis som framför allt ger upphov till ruseffekter. THC klassas som narkotika i Sverige och internationellt.