Ökande intresse för Nordic Life Science Days och svensk life science

Ökande intresse för Nordic Life Science Days och svensk life science

Att det finns ett ökande intresse från internationellt håll för vad life sciencesektorn i Norden har att erbjuda bekräftas av del tagandet på Nordic Life Science Days (NLSDays) som anordnades 10–12 september i Stockholm. Vid samma datum nästa år välkomnas delegater från hela världen till NLSDays 2019 i Malmö.

Den globala konkurrensen är fortsatts stark men de senaste årens utveckling tyder på att life science-sektorn i Sverige och även Norden har framtiden för sig, i alla fall om politikerna lyssnar på branschen (se separat artikel om SwedenBIO:s satsning). Satsningar görs även i våra grannländer. Danmark är omvittnat bland de starkaste länderna, i Norge fokuserar Oslo Cancer Cluster på forskning och tillämpningar inom onkologi och i Finland slår man på trumman för satsningar inom digital hälsa inklusive artificiell intelligens (AI). Nordic Life Science Days fyller ett viktigt behov när det gäller att visa upp vad som finns i Norden för globala aktörer och erbjuda en mötesplats för partnering. Konferenspro grammet håller alltid hög klass och lyfter fram några av de starkaste trenderna internationellt. NLSDays 2018 – höjdpunkter från konferensprogrammet Huvudtalare på sessionen som inledde konferensen var Dr. Shiva Kumar, VP & Chief Strategy Officer, IBM Watson och Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret. Mike Ward, Informa Pharma Intelligence var moderator.

Dr Kumar talade visionärt om hur artificiell intelligens kommer att förändra vården. Jenni Nordborg pratade om arbetet med den nationella life science-strategi som ska ta Sverige till en plats bland de ledande life scienceländerna. En av de mest uppskattade sessionerna handlade om precisionsmedicin. Möjligheter inom precisionsmedicin och individbaserad behandling attraherar stort intresse, inte bara från forskare, läkemedelsbolag och patienter utan även från finansiärer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Utveckling av individbaserade terapier är utmaning nog men därutöver krävs radikala och transformativa förändringar, för att lyckas på riktigt. Ulrica Sehlstedt, Partner på Arthur D Little och moderator för sessionen, sammanfattade läget inom området såhär:

”Det har gjorts enastående vetenskapliga framsteg inom precisionsmedicin och individbaserad behandling på senare tid, vilket har gett oss helt nya möjligheter att behandla svåra sjukdomar. Men det är också en komplex ny värld vi behöver förhålla oss till när vi ska börja använda oss av dessa innovativa läkemedel i klinik. Än så länge talar vi endast om ett fåtal läkemedel men alltfler väntas godkännas de närmaste åren.”

Tidiga exempel på introduktioner i USA har visat att hälso- och sjukvårdssystemet inte alls är förberett för den här typen av produkter. Läkemedelsbolagen har där behövt ta ett betydligt större ansvar för hela värdekedjan än vad som är brukligt. Som framkom i sessionen, ser även representanter för sjukvården i Sverige enorma utmaningar framför sig. Erik Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, uttryckte att den kliniska organisationen och vårdflödena behöver planeras på ett helt nytt sätt och att de ekonomiska ersättningsprinciperna måste följa med i den utvecklingen. Det krävs alltså nya tankesätt kring logistik, ersättningsmodeller, IP, vårdplanering, regulatoriska ramverk och patientinvolvering för att få utväxling på potentialen med individbaserade terapier. Och det som sessionens paneldeltagare var helt överens om är att den avgörande nyckelfaktorn för framgång är nya modeller för prestigelös samverkan mellan läkemedels- och bioteknikbolag, universitet och sjukvård. Det nyligen lanserade samarbetsprojektet mellan
Bristol-Myers Squibb, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Universitet och SciLifeLab kan tjäna som en förebild och inspiration för sådana partnerskap. Det har väl inte undgått någon läsare av Pharma Industry att Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick till forskning som varit viktig för utvecklingen av immunterapi vid cancer. Att en av de 9 supersessionerna på NLSDays handlade om detta heta område ter sig logiskt. Oslo Cancer Cluster, en uppskattad samarbetspartner till NLSDays sedan länge var värd för immuno- onkologisessionen för tredje året i rad. Viktiga framsteg har uppnåtts under de senaste åren som pekar på komplexiteten men även möjligheterna inom cancerbehandling. Ett hett område handlar om hur så kallade cold tumors kan utvecklas till hot tumors och därmed bli behandlingsbara.

Läs referatet som PDF