Modell för garanterad ersättning ska öka tillgången till antibiotika

Modell för garanterad ersättning ska öka tillgängligheten till antibiotika

Regeringen har beslutat att Folkhälsomyndigheten även fortsatt ska ha i uppdrag att öka tillgängligheten av vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde, genom den modell för garanterad ersättning som har tagits fram.

– Tillgång till ett brett sortiment av verkningsfulla antibiotika är en förutsättning för att kunna bedriva en modern hälso- och sjukvård. Sverige är en förhållandevis liten marknad och det gör att vi behöver utveckla och implementera nationella modeller för att se till att regioner och professioner har tillgång till antibiotika av särskilt medicinskt värde när det behövs, säger socialminister Jakob Forssmed.

Antimikrobiell resistens, särskilt antibiotikaresistens, är ett gräns- och sektorsöverskridande hälsohot som ökar i omfattning globalt. Resistenta bakterier äventyrar många olika delar av sjukvården och antibiotikabehandling är en förutsättning för att man exempelvis ska kunna genomföra operationer eller transplantationer.

Insatser för ökad tillgång till antibiotika är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens, och finns med i regeringens nationella strategi för arbetet mot antibiotikaresistens och i Europeiska kommissionens sektoröverskridande handlingsplan mot antibiotikaresistens. Frågan omfattas också av den rådsrekommendation som antogs inom området under det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet 2023.

Nya effektiva antibiotika har låg användningsgrad i Sverige på grund av ansvarsfull antibiotikaanvändning, vilket ofta leder till låga intäkter för företagen. Det kan få till följd att det saknas ekonomiska incitament och logistiska förutsättningar för att tillhandahålla vissa antibiotika på den svenska marknaden.

Folkhälsomyndigheten har redan den 31 december 2023 slutrapporterat sitt uppdrag att fortsätta att öka tillgängligheten till vissa antibiotika utifrån den modell för garanterad ersättning som testats i en pilotstudie. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsätta arbetet. Folkhälsomyndigheten ska även beakta den pågående EU-processen inom Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera) rörande en tillgänglighetsmodell för nya antibiotika på EU-nivå.