Kvinnor 30–39 år vill att vården lyssnar mer på dem

I en analys från Patientnämnden Skåne framgår att många av de kvinnor som lämnar synpunkter upplever att de inte blivit lyssnade på i kontakt med vården. Den grupp som Patientnämnden Skåne får in flest synpunkter gällande är kvinnor i åldern 30–39 år. Det är också en grupp som söker mycket vård.

– Eftersom vi årligen får in fler klagomål från kvinnor än män och den här åldersgruppen sticker ut är det ett intressant urval att analysera. Vi ser också att berättelserna från kvinnorna liknade de vi lyft i våra tidigare analyser om kvinnors vård, säger Jonas Duveborn, förvaltningschef för Patientnämnden Skåne.

I analysen”Allt handlar om att du har turen att komma till någon som faktiskt lyssnar…” redovisas 512 inkomna klagomål och synpunkter gällande vården av kvinnor i åldern 30–39 år under 2022. I 97 av synpunkterna begärde Patientnämnden Skåne ett skriftligt svar från vården och det är de synpunkterna som analyserats djupare.

Inte lyssnade på
Av de 97 synpunkterna berör flest den somatiska specialistvården följt av primärvården och den psykiatriska specialistvården. Oavsett vad kvinnorna sökt vård för återkommer det i många berättelser att de upplever att de inte känt att de blev tagna på allvar eller lyssnade på.

En kvinna som gått flera månader med oläkta frakturer i foten och utan smärtlindring eller hjälpmedel ger uttryck för det. Det gör även en annan kvinna som fick vänta länge på att få diagnosen endometrios.

“Jag vände i stället problemet inåt och trodde att jag var svag som reagerar på mensvärk och försökte stå ut, stå ut i hela 16 år. I dag är mitt liv en daglig kamp för att hantera trötthet och smärta.”

Synpunkterna har lett till förbättringar
I samband med svaren från vården framgår att kvinnornas synpunkter lett till förbättringar i verksamheterna i många fall. Det handlar exempelvis om utbildning internt i olika personalgrupper samt förtydligande och framtagande av nya rutiner vid utskrivning eller vid införande av ny teknisk utrustning.

Att det årligen inkommer fler klagomål och synpunkter gällande kvinnors vård än mäns betyder inte att det går att slå fast att kvinnor får sämre vård än män. Eftersom kvinnor i åldern 30–39 står för en stor andel klagomål är varje synpunkt en berättelse om något som en enskild patient har upplevt i kontakt med vården. Det innebär att de bär på viktig kunskap om hur vården kan utvecklas och anpassas efter patienternas behov.