Fortsatt tillgång till rätt kompetens

Fortsatt tillgång till rätt kompetens
Kompetensförsörjning och matchningsproblematik inom life scienceindustrin i Sverige har funnits på agendan i några år. En ny rapport visar vad detta mer konkret innebär för företagen och resultaten beskrivs i denna artikel av Hanna Wendel Diamantoudis och Jonathan Herrlin.

Utvecklingen av antalet anställda i life science-industrin i Sverige har förändrats från sent 1990-tal och fram till i dag. Industrin hade som flest anställda i mitten på 2000-talet, men sedan 2006 har antalet minskat för varje år. I stora bolag har antalet anställda kontinuerligt minskat, men på senare år har i stället antalet anställda i små och medelstora bolag ökat.1 Den gradvisa förändringen av life science-industrins sammansättning i förhållande till bolagens storlek och verksamhetsinriktning får konsekvenser för kompetensförsörjningen. Mindre och medelstora bolag har ett tydligt behov av att en och samma person besitter flera kompetenser, jämfört med större bolag som i regel kan anställa mer specialiserade medarbetare. Mindre och medelstora bolag söker i regel efter spetskompetens i kombination med multikompetens. Den vetenskapliga kunskapsbasen hos personen ska gärna kombineras med goda projektledaregenskaper och att denne är duktig på att uttrycka sig i tal och skrift. Att personlighetsprofilen verkligen passar det mindre bolaget betonas också särskilt. I regel efterfrågas personer som trivs i en verksamhet med högt tempo och mycket förändringar över tid. Sammantaget är detta en kombinationsom ofta är svår att matcha. ”Vi har lärt oss att titta mer på de personliga bitarna över åren, vad man har för drivkrafter och de bitarna, som ligger utanför den rena kompetensen som man egentligen letar efter i tjänstebeskrivningen. Vi behöver hitta personer som passar in i en organisation som är dynamisk, snabbfotad och snabbväxande. På det sättet är vi mer som ett IT-bolag.” – Affärsutvecklingschef, medelstort forskningsbolag Nuläge: Kompetensbehov, tillgångar och brister Generellt sett upplever man i life science-industrin, bland de bolag som deltagit i studien, att det finns en jämvikt mellan utbud och efterfrågan av relevant kompetens i Sverige inom forskning och utveckling, både personer som kommer direkt från universiteten och sådana med mer erfarenhet. Företagen som deltagit i studien har sällan problem att attrahera forskare. Ofta använder man sig av sina befintliga nätverk och behöver sällan vända sig till någon extern part för att fylla sitt behov inom forskning och utveckling. Personalomsättningen inom forskning och utveckling beskrivs också som låg. Producerande bolag som deltagit i studien menar att man i den offentliga diskussionen ofta lyfter fram behovet av forskning och utveckling i Sverige och vikten av att vara innovativ. Att detta är viktigt råder det inget tvivel om, men producerande bolag menar att om Sverige ska vara fortsatt framgångsrikt, måste det finnas producerande bolag i landet. Bolag med produktion har något varierande utmaningar beroende på geografiskt läge, men lyfter fram svårigheter att rekrytera produktionstekniker. Personalomsättning beskrivs som relativt stor på produktionssidan. Kontrasten att som produktionstekniker gå från mer traditionell industri till ett producerande bolag inom life science är stor, och det är vanligt att man en efter en tid inser att man inte trivs med exempelvis det dokumentationsarbete som krävs inom life science-industrin. På marknadssidan finns en utmaning att hitta personer med kombinationen säljförmåga och ämneskunskap, vilket är vanligt i de flesta branscher. Personalomsättningen inom marknad upplevs som relativt stor, dock något beroende på geografi. I Stockholmsregionen finns det många bolag i branschen och här får medarbetare på marknadssidan fler förfrågningar om nya karriärmöjligheter. På ledningsnivå beskriver flera bolag att de behövt vända sig till en internationell kandidatmarknad för att hitta den kombination av kunskap och erfarenhet som är nödvändig för att möta en internationell marknad. ”Vi behöver seniora personer med global erfarenhet vad gäller affärsutveckling. Det kommer att bli en brist, då vi inte har några globala huvudkontor kvar i Sverige inom branschen.” – Citat från enkäten

Läs hela artikeln som PDF