Hur leverera sjukhusresurser till hemmet?

Hur leverera sjukhusresurser till hemmet?
Morgondagens digitaliserade vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera fler aktörer och resurser än i dag, med högre krav på att koordinera och samordna. Med individens behov i centrum ska utvecklad försörjning och logistik se till att läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar kommer rätt. I denna artikel av Mats Olsson, Kairos Future, får vi en inblick i framtidens utmaningar och möjligheter.

Det hälsosmarta hemmet för de äldre växer i betydelse, när det reducerade antalet äldrevårdplatser ska prioriteras för de äldre äldre med särskilda behov. Framtidens insatser för vård och omsorg kommer i ökande utsträckning att utföras i den enskildes egna bostad. Det är sedan länge en vägledande inriktning för äldrepolitiken.
Kvarboendeprincipen – att bo kvar hemma så länge det är möjligt – har resulterat i en nedläggningsvåg över landet inom äldrevården och antalet äldrevårdsplatser har blivit allt färre. Sedan 1994 har det försvunnit närmare 40.000 platser i särskilt boende för äldre. Utöver den minskningen har vårdplatserna inom somatisk slutenvård reducerats med cirka 12 procent de senaste 10 åren. Samtidigt ökar andelen äldre i samhället. Vi lever längre och blir sjuka och sköra i högre ålder än tidigare. Fler åldras med funktionsnedsättningar och en eller flera kroniska diagnoser.

Nära liv – Nära vård
För en väsentligt utökad vårdverksamhet i hemmiljö behöver den nära vården och omsorgen utvecklas. Nära vård-utredningen pågår och resultatet av den kommer att presenteras vårvintern 2019. Samverkan mellan befintliga aktörer, såsom kommuner och landsting, och andra aktörer kommer att vara en viktig faktor. Nya tjänster, ny teknik, smartare informationshantering och betydligt bättre distribution och logistik utgör exempel på andra viktiga faktorer för att det ska fungera. Livsnerven i nära vård Försörjning och logistik är områden som i stor utsträckning förändras i det allt smartare samhället. Framför allt ställer det nya krav på lösningar och principer för hur vi optimerar distributionen. Kvarboendeprincipen – att bo kvar hemma så länge det är möjligt – har resulterat i en nedläggningsvåg över landet inom äldrevården och antalet äldrevårdsplatser har blivit allt färre. Ett digitaliserat nätverkssamhälle med en fungerande god och nära vård ställer nya krav. En effektiv och säker logistik blir allt viktigare för att få helheten att fungera. Morgondagens vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera långt fler aktörer och resurser än i dag, där nya typer av kontrolltorn blir centrala för att koordinera och samordna. Med individens behov och önskemål i centrum ska försörjning och logistik möjliggöra planerade hälso- och vårdaktiviteter där till exempel läkemedel, hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar behöver vara tillgängliga.

Läs hela artikeln som PDF