Hazardkvot/relativ risk – Viktig skillnad eller petitess?

En fråga jag får ibland när jag föreläser om statistik i kliniska studier är om hazardkvot och relativ risk är samma sak, och om inte, vad är skillnaden? Personligen tycker jag att diesel är en slags bensin och jag förhåller mig till glas som om det vore ett fast material (och ingen vätska). På samma sätt menar jag att vi kan tolka en hazardkvot som ett mått på relativ risk utan att tolkningen blir fel, även om de tekniskt sätt inte är exakt samma sak. Jag inser att jag möjligen kan reta upp någon mer principfast statistiker, samtidigt är det viktigt att kunna kommunicera runt resultat i kliniska studier på ett sätt som blir meningsfullt för icke-statistiker. Därför väljer jag personligen att beskriva ett resultat beräknat som en hazardkvot som ett mått på relativ risk.

En kvot av intensiteter
En hazardkvot räknas fram genom att använda Coxregression. Tekniskt sett är en hazardkvot (eng. Hazard Ratio) en kvot av intensiteter som man också kan kalla hazard eller momentan risk. Coxregression används ofta som statistisk modell i cancerstudier där vi jämför överlevnad eller tid till cancerprogression i två behandlingsgrupper. Överlevnaden för respektive behandlingsarm uttrycks som en intensitet, det vill säga en slags momentan risk att dö, det vi skattar är en kvot av ”intensiteter” (ursäkta det hemska ordet) mellan interventionsarm och kontrollarm. En hazardkvot runt 1,0 betyder att intensiteteten är ungefär lika hög i bägge behandlingsarmar. En hazardkvot under 1,0 betyder att intensiteten är lägre i interventionsarmen och en hazardkvot större än 1,0 betyder att intensiteten är högre i interventionsarmen, det vill säga att den nya behandlingen försämrar överlevnaden. I varje enskilt ögonblick är intensiteten egentligen noll (eftersom tid kan delas i ett oändligt antal ögonblick) samtidigt som antalet events (dödsfall) är ändligt. Det känns lite ovant att tänka på en
kvot av intensiteter, men i praktiken är skillnaden mer teoretisk än praktisk.

Relativ risk – ett utfall vi betraktar över tid
Relativ risk är ett mått vi egentligen använder ganska lite i kliniska studier. En relativ risk får vi genom att jämföra antalet dödsfall i två grupper över tid, till exempel om det inträffar 10 dödsfall per 1.000 personer i den ena gruppen och 20 dödsfall i den andra gruppen per 1.000 personer så är den relativa risken för död i den första gruppen 50 procent lägre. En vanlig situation i cancerstudier, speciellt för allvarliga diagnoser till exempel lungcancer, är att inom ett ganska kort tidsrum har de flesta patienter avlidit av sin sjukdom. Betraktar man då den relativa risken under ett tidsrum på säg ett år så kan man missa viktiga skillnader, till exempel att visserligen är diagnosen en dålig prognos i ett lite längre perspektiv, men i ett kortare perspektiv har patienter i den ena behandlingsarmen en betydligt lägre risk. Se bilden nedan!

Läs hela artikeln