Hälso- och sjukvården måste ta ansvar i klimatomställningen!

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har publicerat ett uttalande med anledning av klimatkrisen och dess negativa påverkan på människors hälsa. Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar uttalandet som ligger i linje med det arbete som SLS driver för en mer hållbar hälso- och sjukvård.

Smers uttalande lyfter vikten av att hälso- och sjukvården kliver fram och tar ansvar i klimatomställningen, bland annat genom att ta fram en plan för nettonollutsläpp i vården samt genom att stimulera en mer hållbar och hälsosam livsstil. Rådet avser även bjuda in aktörer inom hälso- och sjukvården för en dialog kring hur man kan lösa de värde- och intressekonflikter som kan uppstå i omställnings- och anpassningsarbetet.

SLS välkomnar uttalandet och vill gärna vara med och bidra i det fortsatta arbetet. SLS har verkat för en hållbar hälso- och sjukvård efter en motion i SLS fullmäktige 2019 då en arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård bildades. Sedan dess har SLS arbetat aktivt för att sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och för att stimulera ökad forskning inom området. SLS har även lanserat en Klimatpolicy samt en Hållbarhetsguide och uppmärksammar årligen goda förebilder genom SLS Hållbarhetspris. Dessutom verkar SLS för att fasa ut åtgärder i vården som inte längre gör nytta genom projektet Kloka Kliniska Val och i SLS levnadsvaneprojekt ligger fokus på det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Tobias Alfvén. Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS.

– Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i samhällets anpassning till klimatkrisen och kan som vetenskapsbaserad verksamhet vara med och bidra till en snabbare omställning. Dels handlar det om att investera i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser, undvika överflödiga utredningar och behandlingar och även att aktivt arbeta för att minska miljö- och klimatavtryck från vårdprocesser, läkemedel och material. Att Smer uppmärksammar denna ödesfråga är mycket välkommet och vi är gärna med och bidrar i det fortsatta arbetet med vår samlade expertis, säger Tobias Alfvén, SLS ordförande.

– Hälso- och sjukvården bidrar med betydande utsläpp av växthusgaser som ökar i takt med att den byggs ut samtidigt som det är vårdens ansvar att så långt som möjligt minimera klimatförändringens effekter på hälsan. Nu krävs det insatser på alla nivåer i samhället för att bromsa den globala uppvärmningen och hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar, genom att dels vara en del problemet, dels en del av lösningen, säger Maria Wolodarski, ordförande i SLS arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård.