Astrazeneca använder den genetiska koden för att utveckla nya behandlingar

Under decennier har forskare förutspått att genomforskningen en dag kommer att revolutionera läkemedelsutvecklingen och patientvården. Men de stora läkemedelsbolagen har tvekat – fram till nu. I dag är dock AstraZeneca och koncernens forsknings- och utvecklingsbolag för biologiska läkemedel MedImmune mogna för att ta till vara kraften i den genetiska koden. Kommer du ihåg Human Genome Project? Det tog 13 år (1990–2003) och kostade nästan 3 miljarder USD. Det var ett anmärkningsvärt forskningsprojekt där 3 miljarder nukleotider med cirka 20 000–25 000 mänskliga proteinkodande gener sekvenserades. Fram till nyligen har dock DNA-sekvensering varit alltför dyrt och tagit för lång tid för att användas rutinmässigt vid läkemedelsforskning och -utveckling. Men nu går utvecklingen snabbt framåt. I dag är det möjligt att sekvensera hela det mänskliga genomet på bara några dagar för mindre än 1 000 USD per genom, detta tack vare den nya generationens sekvenseringstekniker. Denna teknikutveckling är en av orsakerna till att AstraZeneca anser att det nu är rätt läge för en storskalig investering och ett omfattande teknologiskt åtagande. Genom, eller arvsmassa, kan kanske bäst beskrivas som den kompletta uppsättningen instruktioner som behövs för att skapa varje enskild cell, vävnad och organ i våra kroppar. Nästan alla våra celler innehåller en komplett uppsättning av dessa instruktioner. Hos människan innehåller hela genomet – mer än tre miljarder DNA-baspar – alla de gener som kodar för proteiner och som definierar oss som unika individer. Dessa gener påverkar våra enskilda egenskaper: från våra fysiska karaktärsdrag som längd, färg på ögon och hår till och med det sätt på vilket vi ser, smakar, och hör världen omkring oss. Den genetiska koden är helt enkelt livets kod.

Läs hela artikeln som PDF