Vägen till generisk substitution

Vägen till generisk substitution
Anders Cronlund, skriver här om hur det gick till när dyra varumärkesskyddade produkter fick ersättas av billigare varianter.

Redan 1907 uttalade Sveriges riksdag en önskan om billigare läkemedel. Inget hände dock förrän 1926. Då kom riksrevisorerna med en rapport och konstaterade att samma läkemedel förekom både som dyra varumärkesskyddade produkter och som billigare farmakopéberedningar. Då de senare hade namn som var svåra att komma ihåg – till skillnad från läkemedelsindustrins produkter – föreslog revisorerna att de skulle ges enklare namn som gick att uttala och komma ihåg. Möjligheten att välja dessa borde anslås i apoteket och läkarna borde överväga de billigare varianterna när de skrev ut recept. I slutet av 1926 gav Kungl. Maj:t (motsvarigheten till dagens regering) i uppdrag åt medicinalstyrelsen (som då skrevs med liten begynnelsebokstav) att verka enligt revisorernas förslag. I en skrivelse till läkarkåren 1932 riktade medicinalstyrelsen en uppmaning att läkarna, när de skrev ut läkemedel som skulle betalas av allmänna medel, skulle välja billiga läkemedelsvarianter. Till skrivelsen bifogades några exempel på prisbilliga läkemedel som alternativ till likartade dyrare. Svårt att jämföra priser Skrivelsen hade dock ingen större effekt framför allt eftersom det var svårt att jämföra priserna. Styrelsen gav därför i uppdrag åt Statens Farmacevtiska Laboratorium, SFL, att ge ut boken Läkemedelssynonymer. Förteckning över förpackningar och priser. Den utkom första gången 1 juli 1943 och i nya upplagor till och med 1950. Från och med 1953 ingick synonymregistret som ett kapitel i Apotekens specialitetsregister (start 1926), som året därpå bytte namn till Apotekens register över standardförpackade läkemedel. Kapitlet återfinns i registret till och med utgåvan 1962/63. Vid samma tid publicerar Apotekarsocietetens och Farmacevtförbundets studienämnd speciella Synonymkort avsedda att komplettera det kartotek över aktuella läkemedel som fanns mellan 1954 och 1967. Från och med 1963 publicerar Apotekarsocietetens informationsavdelning Apotekens synonymregister över standardförpackade läkemedel. Två år senare ändras namnet till Synonymregister över farmacevtiska specialiteter och utkommer vart annat år, senast 1972/73. Från år 1973 utkom i stället Apotekens läkemedelsregister, ALR, i vilket ett farmakologiskt register ingick med jämförelsepriser utsatta och som därmed utgjorde ett slags synonymregister. Registret utkom sista gången 1993, men redan i upplagan 1977/78 har alla prisjämförelser tagits bort.

Läs hela artikeln som PDF