Etikprövningsmyndigheten ska föra statistik över kliniska studier

I dag saknas en samlad och strukturerad överblick över den kliniska forskning som pågår i Sverige. Samtliga kliniska studier som planeras i landet och som innefattar forskning på människor måste genomgå etisk granskning, vilket görs av Etikprövningsmyndigheten. Regeringen ger nu Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning.

Uppdraget innebär att myndigheten får möjlighet att sammanställa och på nationell nivå presentera vilken klinisk forskning och vilka kliniska studier som planeras i Sverige. Under 2022 fick Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att undersöka möjligheterna att föra och presentera statistik över kliniska studier i Sverige. Nu avsätter regeringen två miljoner kronor nästa år för utvecklingsarbetet med statistik.

– Det här kan på sikt bidra till en nationell överblick över klinisk forskning i Sverige och att parallella studier om samma sak undviks. Det är värdefullt att i realtid och utifrån ett patientperspektiv få kännedom om vilka kliniska studier som planeras, säger utbildningsminister Mats Persson.

Med kliniska studier avses både kommersiella och icke-kommersiella studier samt såväl interventionsstudier som icke-interventionsstudier. Under 2023 kommer arbetet bedrivas i form av ett utvecklingsprojekt för att sedan övergå i löpande arbete med att föra och presentera statistik. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 15 maj till Utbildningsdepartementet, med början 2024.