Digital marknadsföring och webbinarier – maximera värdet av varje initiativ

Inom digital marknadsföring bör varje marknadsförare ställa sig frågan ”Hur kan vi maximera värdet av vårt kommande initiativ?” Skälen är många, dels handlar det om budget och tid, men framför allt också om att digital marknadsföring i dag måste vara optimerad, grunda sig i analys av data och nyttjas på så många sätt som möjligt för att utföras korrekt. I den här artikeln presenterar den digitala strategen Fredrik Holmboe hur man bör tänka före, under och efter ett webbinarium för att maxi mera värdet över tid.

För att maximera värdet av något, vad som helst, måste det finnas tid att identifiera vad som är värdefullt för mottagaren. Det är inte vad du säger utan vad mottagaren hör dig säga som är det viktiga, något som alltid filtreras genom subjektiv bedömning. Inom digital marknadsföring finns det ingen möjlighet att anpassa ett budskap baserat på en tolkning av mottagarens uttryck, såsom minspel och kroppsspråk, som baserats på subjektiv bedömning. Det är något som är möjligt i en fysisk säljsituation, men när ett budskap väl presenterats på en skärm så kan det inte anpassas. Det finns inget filter, ingen möjlighet att ytterligare förklara sig om man känner av att budskapet togs emot på ett sätt som ej var avsikten. Det som finns på skärmen är det som mottagaren tar till sig. Varje gång och över tid, något som visar sig vara viktigt längre ner i artikeln. Punkt.

Därför är det viktigt att, så långt det är möjligt, identifiera vem det är ni pratar med och vad som är värdefullt för denne någon.
Det sker i några väl definierade steg:
1) Affärsplan
2) Produktplan
3) Mottagaren
a. Vem är?
b. Vad tror?
c. Hur tycker?
d. Interaktionspreferens?
4) Vad vill vi förändra hos mottagaren?
5. Vårt budskap som ska skapa förändringen
6) Vilken kanal ska vi använda och varför?
7) Sekvens av uppföljande kommunikation
a. Kanal per budskap
8) Hur mäta, analysera och optimera?

Det som alltid finns på plats i alla organisationerär affärsplanen och produktplanen. Men har ni en tydlig definition av mottagaren?
Det är inte säljavdelningens segmentering i A-, B-, C-kunder som avses uppsatt i en matris, utan en tydlig, mångdimensionell och detaljerad bild av vem mottagaren är. En så kallad ”buyer persona”.

Har ni en sådan som underlag för all er marknadskommunikation när den skapas, anpassas och paketeras? Det problem som uppstår om en tydligt definierad mottagare saknas är att de svaren till de steg som följer i ovanstående lista blir otydliga och risken är stor att budskapens format, ton och fokus varierar kraftigt över tid. För att vara relevant över tid och förmedla värde vid fler, efter varandra följande tillfällen, så måste den första kontakten med er som företag och er kommunikation följas av likvärdig kommunikation avseende innehåll.

Läs hela artikeln