Den agila revolutionen är här!

Den agila filosofin sprider sig snabbt och det är inte längre bara IT-avdelningen som är agil utan hela företag, branscher och verksamheter tar snabbt till sig detta syn- och arbetssätt. I denna artikel av Anders Fresk, agil förändringsledare, får du veta mer om vad det innebär att arbeta agilt och även praktiska råd för att komma igång.

Från att vara något som sågs som flummigt och lättvindigt enbart avsett för mjukvaruutveckling börjar många se det agila syn- och arbetssättet som en möjlighet att använda i hela sin verksamhet. Genom detta kan verksamheten snabbt och effektivt ställa om efter nya behov
och vara mer anpassningsbar i en alltmer föränderlig värld med hårdare konkurrens och därmed snabbare kunna leverera nytta till sina kunder.

Vi ser att arbetssättet får allt större genomslag inom bank och finans, detaljhandel och även offentlig sektor. Finns det delar av den agila filosofin och arbetssättet som även skulle kunna vara till nytta inom den hårt styrda
och reglerade läkemedelsbranschen? Läs och fundera.

Vad innebär det då att arbeta agilt?
Vad innebär det agila arbetssättet och vad är det som gör att man blir mer anpassningsbar och lättrörlig i sin organisation om man tillämpar arbetssättet? I mångt och mycket handlar agilitet mer om ett synsätt och filosofi än om ett arbetssätt, även om det finns många tekniker och metoder att hämta från den agila världen. Att vara agil i sin organisation handlar mycket om hur man styr verksamheten, kommunicerar, driver förändringar och genomför förbättringsarbete. Fokus ligger på att minimera slöseri, göra det viktigaste först, arbeta i korta cykler med täta leveranser, ta vara på erfarenheter under arbetets gång och styra planeringen utifrån dessa. Att införa agilt arbetssätt innebär normalt stora förändringar i hur man styr verksamheten. I boken Det agila företaget
– Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld (Francke & Nilsson) beskrivs fyra grundläggande styravvägningar som väl beskriver grundbultarna i den agila styrfilosofin kontra styrning i mer traditionella organisationer:

Att gå mot agil styrning innebär normalt stora förändringar av ledarskapet i organisationen. Det innebär att gå från detaljstyrning – ”command and control” – till ett delegerat ledarskap där medarbetarna tar stort ansvar och arbetar i tvärfunktionella team och själva tar beslut inom givna ramar. Att teamen är tvärfunktionella innebär att de består av medarbetare med olika typer av kompetens som tillsammans kan lösa hela uppgiften och leverera nytta till ”kunden”, utan överlämning till andra grupperingar.

Läs hela artikeln