Blockkedjan – en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen

Blockkedjan – en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen
Hittills har digitaliseringen av vården i form av journaler och olika administrativa system inneburit mycket problem med integrationer och svårigheter att kombinera sekretess med effektivitet och användarvänlighet. Blockkedjan kan vara en lösning på problemet, skriver Magnus Kempe och Mats Olsson på Kairos Future.

Ett nytt teknikområde som kalllas blockkedjan kan vara en viktig komponent för att skapa såväl tillgänglighet som säkerhet och enkelhet. Tekniken bygger på att dela information mellan många parter. Den information som delas är däremot inte ursprungsdokumenten, som till exempel register och patientjournaler, utan verifikationer av dessa. Nuläget för dataexplosionen i vården
– oreda om vägen framåt E-hälsovision 2025 formulerades av SKL och regeringen i början av 2016 och utgör riktmärke när nu e-hälsa ska utveckla välfärden. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn. Många aktörer och initiativ bidrar till digitaliseringen på olika arenor och genom diverse utvecklingsprojekt. Tyvärr saknas vägledaren som ska skapa gemensamma principer för alla dessa satsningar. Från Socialdepartementet har det i olika omgångar under åren formulerats visioner och målsättningar som sällan omformuleras till operativ verksamhet. Verklig samverkan och gemensamma synsätt har det under ett antal år med e-hälsoförsök visat sig vara svårt att åstadkomma i Vårdsverige. Sjukvårdslabyrinten med kommunalt självstyre och stor flora av fristående system för vårddatahantering blir än mer komplex ju mer kommunernas vårdansvar ökar i det åldrande Sverige. Lite yrvaket tittar alla på varandra och undrar hur verklig digitalisering ska gå till, samt var det finns någon som vågar ta ledningen i innovationsarbetet. Samtidigt sker många intressanta initiativ på olika håll i världen genom aktörer som befinner sig utanför hälsooch sjukvården. Såväl telekom- som ITaktörer investerar stora summor i försöken att knyta ihop de nya och allt större dataflödena i nya infrastrukturlösningar. Nya plattformar skapas som
ska kunna hantera de snabbt ökande datamängderna som skapas när medborgare och patienter producerar egengenererad data. För individen kan det vara angeläget att lära sig mer om vad träningen ger, vad det hälsofrämjande arbetet resulterar i eller att ha koll på rehabiliteringsprocessen.

Läs hela artikeln som PDF