Nya regler för Apotekssamverkan

Nya regler för samverkan MED APOTEK
Sedan 15 juni 2016 gäller nya regler för läkemedelsföretags Apotekssamverkan. Torsten Brink, Brilex AB, redogör i denna artikel för de nya reglerna och deras innebörd.

Regler för läkemedelsindustrins samverkan med hälso- och sjukvård samt apotek har funnits sedan ca 40 år. Under åren har reglerna genomgått många förändringar oftast i en klart skärpande riktning och med en detaljreglering som delvis kunnat ifrågasättas. Den senaste revisionen för ca två år sedan av överenskommelsen mellan LIF och bland annat Sveriges Kommuner och Landsting avseende samarbetet med hälso- och sjukvården innebar emellertid en välbehövlig förändring med avsevärt mindre detaljeringsgrad. Av olika skäl kom inte industrins samverkan med apoteksverksamheten att omfattas av denna förändring. Detta innebar att under en längre tid har i många avseenden helt olika regler gällt för företagens samarbete med å ena sidan hälso- och sjukvården och å den andra med apotek/apotekspersonal. Denna brist är nu åtgärdad genom de nya reglerna för samarbete med apotek och apotekspersonal som återfinns i Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER) kapitel 2 avdelning 2. Till skillnad från reglerna om samarbete med hälsooch sjukvården (LER kap 2 avd 1) handlar det dock om av LIF ensidigt fastställda regler. Det är beklagligt att det inte varit möjligt för LIF att komma överens om reglernas innehåll med företrädare för apoteken eller apotekspersonal. Det hade gett dem en något större legitimitet, men eftersom de nu väl harmoniserar med de väletablerade reglerna om samarbete med hälso- och sjuvården har detta dock knappast någon praktisk betydelse.

BAKGRUND OCH SYFTE
I likhet med vad som gäller ifråga om reglerna för samverkan med hälso- och sjukvården inleds de nya reglerna med en förklaring att samarbete mellan industri och apotek och apotekspersonal är viktig för en korrekt läkemedelsanvändning och utveckling av både nya och befintliga läkemedel. Det betonas att samarbetet måste ske på ett etiskt sätt, med gott omdöme och i enlighet med gällande lagar så att trovärdigheten bibehålls.

Läs hela artikeln som PDF