Förslag till nya regler om tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel

I februari i år publicerade Utredningen om läkemedelsstatistik sitt betänkande: Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel, SOU 2022:72. Utredningen föreslår bland annat att det införs ett statistikundantag samt att E-hälsomyndigheten ska lämna uppgifter till andra myndigheter för deras tillsyn. Nu har remissinstanserna lämnat sina synpunkter på utredningens förslag.

Utredningen tillsattes efter att såväl E-hälsomyndigheten som Socialstyrelsen gjort ställningstagandet att en dom av Kammarrätten i Stockholm (den 5 juni i mål nr 2359-18) innebar att utlämnande av försäljningsuppgifter om enskilda läkemedel stred mot offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL), eftersom uppgifterna skyddades av sekretess för enskildas ekonomiska förhållanden. Därmed kunde de lämnas ut endast om det stod klart att uppgifterna kunde röjas utan att den enskilde skulle lida skada, vilket inte ansågs vara fallet. Utredningen fick i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett långsiktigt och hållbart regelverk för utlämnande av försäljningsuppgifter avseende humanläkemedel.

I betänkandet konstateras att intresset av offentlighet är stort. Tillgång till tillräckligt detaljerade uppgifter om sålda läkemedel är av vikt för att bland annat systemen för finansiering av läkemedel, prissättning och subvention och generiskt utbyte ska fungera, samt för att möjliggöra medicinsk uppföljning och för att säkerställa tillgången till läkemedel.

Inom ramen för uppdraget har utredningen undersökt behovet av att utvidga E-hälsomyndighetens skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter, bland annat för deras tillsyn.

Införande av ett undantag från statistiksekretessen
Huvudsyftet med utredningen har varit att säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem. För att uppnå detta föreslår utredningen att ett undantag från statistiksekretessen införs i kapitel 24 och 25 i offentlighets- och sekretesslagen om ett antal villkor är uppfyllda. Uppgifterna måste:
• avse en enskild juridisk persons ekonomiska förhållanden;
• ha lämnats till E-hälsomyndigheten i enlighet med en författningsreglerad skyldighet att lämna uppgifter som behövs för förande av statistik över detaljhandel i lagen om handel med läkemedel; och
• avse ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen om läkemedelsförmåner med mera, som är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen, eller har sålts till en region, kommun eller juridisk person som bedriver offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Läs hela artikeln