Användaren i fokus när Läkemedelsboken nylanseras

I dagarna överlämnar Läkemedelsverket en delrapport till Regeringskansliet inom ramen för regeringsuppdraget att nylansera Läkemedelsboken. Planen är att under våren få in tidiga synpunkter genom lanseringen av en betaversion.

Sedan 2022 arbetar Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen med att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken – ett producentobundet kunskapsstöd främst riktat till hälso- och sjukvården.

– Just nu pågår ett intensivt arbete med att uppdatera innehållet för att säkerställa att Läkemedelsboken även fortsättningsvis är ett relevant och aktuellt kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och andra intresserade, säger Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket.

Tidig lansering för användarvänlig produkt

De första terapikapitlen börjar bli klara och arbetet med samtliga kapitel kommer att påbörjas före sommaren 2023. Även om slutredovisningen av uppdraget inte sker förrän i mars 2024 så är planen att lansera en betaversion av den nya webbplatsen för Läkemedelsboken någon gång under andra kvartalet 2023. Betaversionen kommer till att börja med innehålla ett begränsat material som fylls på allt eftersom kapitlen blir klara.

– Genom en tidig lansering hoppas vi få in synpunkter från de som besöker webbplatsen och utifrån användarnas behov förbättra produkten ytterligare. Ett annat syfte är att målgrupperna för Läkemedelsboken ska kunna börja använda sig av ett uppdaterat kunskapsstöd så tidigt som möjligt, säger Johan Andersson.

Externa författare och granskare

Liksom tidigare anlitas många experter som författare och granskare. Totalt involveras omkring 300 externa experter i arbetet. Sedan i höstas pågår också samverkan med en extern referensgrupp för nya Läkemedelsboken. I referensgruppen finns representanter från bland annat hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning och utbildning. Projektet inhämtar också synpunkter via Läkemedelsverkets olika forum för samverkan.

Vad är Läkemedelsboken?

Läkemedelsboken är ett producentobundet kunskapsstöd som beskriver läkemedelsbehandling av de vanligaste sjukdomarna i svensk behandlingskontext. Den innehåller även vissa mer generella avsnitt om läkemedelsanvändning och relevanta regelverk.

Läkemedelsboken har givits ut sedan 1977. Den gavs först ut av Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) och sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009, av Läkemedelsverket.

Läkemedelsboken finns sedan 2014 som webbpublikation. Webbplatsen uppdaterades fram till december 2018.

Den 17 februari 2022 fick Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Uppdraget innebär både att nya tekniska lösningar tas fram och att innehållet i Läkemedelsboken granskas och uppdateras. Slutredovisning av uppdraget sker i mars 2024.