Anpassade substansnamn ska förenkla för patienter

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att namnge och tillhandahålla patientanpassade substansnamn. De anpassade namnen ska användas i de register Läkemedelsverket tillhandahåller E‍-‍hälsomyndigheten i syfte att förenkla för patienten.

Uppdraget att tillhandahålla patientanpassade substansnamn syftar till att ge patienten ett enhetligt och anpassat substansnamn som kan visas upp vid allt från förskrivning till expediering av läkemedel.

– Läkemedelsverket välkomnar uppdraget. Vi ska nu förbereda för att ett patientanpassat substansnamn ska kunna ingå i våra register. Vi hoppas att detta ska underlätta och tydliggöra för patienten genom hela ordinationskedjan, säger Monica Lidberg, tillståndsdirektör på Läkemedelsverket.

Enhetlig märkning

En del i uppdraget är att analysera om substansnamn kan ingå i öppenvårdsapotekens märkning på apoteksetiketten, och att märkningen i så fall kan göras på ett enhetligt sätt, oberoende av apoteksaktör.
En annan del är att undersöka möjligheten att förskrivning kan ske både på handelsnamn och substansnamn inom lämpliga utbytesgrupper. För att göra detta behövs gällande regelverk om förskrivning och expediering av läkemedel ses över.

Görs tillsammans med E‍-‍hälsomyndigheten

Läkemedelsverket utför uppdraget i samverkan med E‍-‍hälsomyndigheten. Vid frågor kopplade till utbytbarhet ska dialog föras med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Läkemedelsverket har även dialog med övriga parter som blir berörda av ändringar vid förskrivning och expediering av läkemedel.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast 31 maj 2024.