Viktig satsning på hälsoekonomi invigs i Uppsala

Med en åldrande befolkning och medicinska framsteg som bland annat möjliggör individanpassad vård står hälso- och sjukvården inför stora finansieringsutmaningar. Den 17 juni invigs en tvärvetenskaplig satsning på forskning och utbildning inom hälsoekonomi vid Uppsala universitet.

Hälsoekonomi är ett forskningsområde i skärningspunkten mellan ekonomi och medicin. I fokus står studier av sambanden mellan vård och hälsa och ekonomi, till exempel kostnader och effekter av medicinska insatser i daglig klinisk verksamhet eller effekten av olika prissättnings- och ersättningsmodeller. Det finns ett stort behov i samhället av oberoende forskning och utbildning på området.

Stora utmaningar

Satsningen görs av rektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci och samhällsvetenskapliga fakulteten, med viktigt stöd från Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen. Syftet med satsningen, totalt 21 miljoner kronor, är att förstärka den hälsoekonomiska tvärvetenskapliga miljö som redan finns vid universitetet.

– Samhället står inför stora utmaningar inom detta område. Den bredd av starka kompetenser från olika discipliner som finns vid Uppsala universitet skapar mycket goda förutsättningar att bedriva oberoende hälsoekonomisk forskning och utbildning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

– Det är viktigt med ett bredare samhälleligt engagemang för att utveckla system för prioritering av olika insatser i hälso- och sjukvården i syfte att kunna tillgängliggöra innovation för en jämlik vård. Den tvärvetenskapliga ansatsen i Uppsala skapar goda förutsättningar för den akademiska forskning som behövs som grund för en mer aktiv samhällsdiskussion och utveckling. Vår förhoppning är att det ska bli en samlingsplats där alla aktörer kan samlas säger Karolina Antonov, analyschef på Lif.

Nationalekonomiska institutionen är internationellt stark miljö inom detta område där det finns en stor erfarenhet av att arbeta med administrativa register kring socioekonomiska förhållanden, arbetsmarknad, utbildning och hälsa. Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och Uppsala Clinical Research Center (UCR) finns också stor kunskap och erfarenhet av kvalitetsregisterbaserad forskning och forskning med administrativa register.

Fyra områden

Inom ramen för satsningen kommer det nya centret för hälsoekonomisk forskning att fokusera på fyra områden:

  • Metoder för utvärdering av medicinska interventioner i klinisk vardag. Det finns stora metodologiska utmaningar kopplade till att mäta effekter av olika interventioner i en icke-experimentell kontext, ett område där metodutvecklingen inom nationalekonomi kommit mycket långt och kan användas.
  • Metodutveckling kring ersättning för vård och prissättning av läkemedel. Beroende på utformning skapar dessa mekanismer olika incitament och styrning.
  • Jämlik tillgång till vård. Bland annat studera hur olika styrmodeller påverkar tillgång på vård med mera.
  • Konsekvenser av resursbegränsningar. Behov finns att öka kunskapen om hur besparingar, överbeläggningar, köer och brist på nyckelpersoner påverkar vårdkvaliteten och i vilken utsträckning detta leder till ökade kostnader på grund av suboptimal vård, och ojämlikhet i tillgång till vård.

Docent Erik Grönqvist är verksam inom den tvärvetenskapliga miljö inom hälsoekonomi som finns idag. Han välkomnar satsningen.

– Den innebär att vi kan expandera, och öka kontaktytorna både inom universitet och med andra samarbetspartners.  Genom att utnyttja kompletterande kompetenser kan vi öka vår kunskap om frågor kring effektivitet och jämlikt resursutnyttjande, säger han.