Varför används inte patientlagen?

Det fanns en stor förväntan på patientlagen när den kom för snart tio år sedan, men missnöjet är idag stort. Lagen, som sätter upp skyldigheter för sjukvården, används inte som det var tänkt.

Myndighetsutredningar har konstaterat att patientlagen är en lag utan genomslag, på vissa punkter har det till och med blivit sämre sedan lagen kom till. Flera av Funktionsrätt Sveriges 53 medlemsförbund, med närmare 400 000 medlemmar, har gjort egna undersökningar som bekräftar bilden. Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.


Axel Wolf, centrumföreståndare, GPCC och universitetssjukhusöversjuksköterska, specialist inom anestesi på Sahlgrenska universitetssjukhus med fickkortet om patientlagen.

Vad tycker patient- och funktionsrättsorganisationer om att patientlagen inte tillämpas?

I den här filmen möter du några röster från Funktionsrätt Sverige och medlemsförbunden.

Vad krävs för att se till att patientlagen efterlevs?

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Det övergripande målet att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård.

Just personcentrerad vård är en förutsättning för att patientlagen ska fungera och kunna implementeras.

GPCC konstaterar att sjukvården ska drivas proaktivt utifrån kvalitet istället för att som idag utvärdera sjukvården, framför allt kostnadsmässigt, i efterhand. När vi de facto börjar praktisera följsamhet till patientlagen så visar forskning att det kan leda till såväl högre kvalitet som förbättrad kostnadsutveckling.

Projekt patientlagen är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Syftet och målet med projektet är att samhället på ett systematiskt sätt ska sträva efter att alla patienter känner sig 100 procent delaktiga i sin egen vård. Till 2026 måste därför alla regioner och kommuner ha infört patientlagen, ett löfte som ska undertecknas av region- och kommunchefer. Verktygen finns, evidensen finns, liksom viljan ute i sjukvården. Nu krävs handling från politiken.