Uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en uppdaterad nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner.

– Sverige har arbetat framgångsrikt med hiv-prevention men det går att förbättra jämlikheten i hälsa. Vi behöver till exempel arbeta för att nå ut bättre till målgrupper som är särskilt utsatta för risken att drabbas av hivinfektion, i synnerhet de mest marginaliserade. Och kampen mot stigma och diskriminering relaterat till hiv är inte över, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Det är mycket positivt att en ny nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids ska tas fram. Det stigma som tidigare omgav sjukdomen har tack och lov minskat men utmaningar kvarstår. Insatserna ska nå de målgrupper som är särskilt viktiga i det förebyggande arbetet. Parallellt måste arbetet fortsätta för att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.


Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det långsiktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet utgör grunden för statens insatser mot hiv/aids. Ökad tillgång till jämställd och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska prioriteras.

Den uppdaterade nationella strategin och handlingsplanen, mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner, som Folkhälsomyndigheten nu ska ta fram ska ha utgångspunkt i det underlag som myndigheten tidigare redovisat på regeringens uppdrag (S2022/02972). Strategin ska utgå ifrån den epidemiologiska situationen i Sverige och vägleda arbetet för att insatser ska nå målgrupper som är särskilt viktiga i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att minska spridningen och skadeverkningarna av hiv.