TLV ser över takprissystemet

För att säkra en fortsatt god tillgång till läkemedel för patienterna, påbörjar TLV en översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna. TLV kommer inom ramen för arbetet att både se till kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.

TLV värnar en god tillgång till läkemedel inom läkemedelsförmånerna och en fungerande konkurrens mellan läkemedelsföretag som tillhandahåller utbytbara läkemedel. Med anledning av den nuvarande kostnadsutvecklingen på flera håll i samhället, följer och analyserar TLV löpande konkurrensen mellan utbytbara läkemedel för att se om myndigheten behöver vidta åtgärder för att undvika att tillgången försämras. TLV har nu beslutat att påbörja en översyn av takprissystemet.

Som ett första steg ska myndigheten under hösten utreda och analysera förutsättningarna för att genomföra åtgärder på kort sikt för att skyndsamt hantera de kostnadsökningar som nu sker. I ett andra steg ska TLV se över möjligheterna att förändra takprissystemet på längre sikt i en vidare översyn.

I många förpackningsstorleksgrupper finns det idag utrymme för läkemedelsföretagen att justera priset upp till fastställt takpris för att kompensera för kostnadsökningar. I andra grupper ligger priserna redan i dag på det fastställda takpriset och då finns inte samma möjlighet för företagen att vid behov justera priset inom ramen för den löpande tremånaderscykeln. Det är dessa grupper som kommer att vara i fokus när TLV utvärderar kortsiktiga åtgärder.