TLV beslut om subvention för Pfizers Talzenna

TLV beslut: Subvention för Talzenna i kombination med enzalutamid vid BRCA1/2-muterad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Talzenna (talazoparib) i kombination med enzalutamid ska ingå i högkostnadsskyddet* för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) med BRCA1/2-mutation där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ från och med den 20 april 2024.1

Detta gör Talzenna till den första och enda PARP-hämmaren som subventioneras i kombination med enzalutamid för behandling av denna patientpopulation i Sverige.

Talzenna ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna för behandling av bröstcancer och omfattas av ett riskdelningsavtal mellan Pfizer och samtliga regioner. Med hänsyn till detta avtal bedömer TLV att kostnaden för Talzenna i kombination med enzalutamid är rimlig och skall subventioneras inom förmånen för patienter med mCRPC som har BRCA1/2-mutationer.

– Prognosen för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är generellt sett dålig och vi är glada att denna patientgrupp nu har tillgång till ett subventionerat behandlingsalternativ, men det förutsätter ju givetvis att mutationstestningen är fullt implementerad så att lämpliga patienter identifieras, säger Thomas Wahlgren, medicinsk chef för onkologi på Pfizer i Sverige.

Begränsning av subvention
Talzenna subventioneras i kombination med enzalutamid för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) med BRCA1/2-mutation, där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.1

Om metastaserad kastrationsresistent prostatacancer
Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) är en cancer som har spridit sig utanför prostatakörteln och som trots medicinsk eller kirurgisk behandling har fortsatt växa. I Sverige diagnostiseras cirka närmare 12 000 män i prostatacancer varje år och 2021 rapporterades att 125 000 män lever med sjudomen.2-3 Cirka 10–20 % av patienterna med prostatacancer utvecklar mCRPC inom 5–7 år efter diagnos och av dessa patienter uppskattas att 10–15 procent uppvisar mutation i BRCA.3-4

Om Talzenna (talazoparib)5
TALZENNA (talazoparib) är en oral hämmare av poly ADP-ribospolymeras (PARP), ett enzym som spelar en viktig roll vid reparation av DNA-skador i cellen och som uppregleras vid behandling med nya hormonella terapier (NHT). TALZENNA har i prekliniska studier visats blockera PARP-enzymaktiviteten samtidigt som det minskar transkriptionsaktiviteten i androgenreceptorn, vilket leder till minskad tillväxt av cancerceller och ökad cancercellsdöd. 6

När androgenreceptorn blockeras med hjälp av enzalutamid minskar cellens möjlighet till homolog rekombinationsreparation (HRR) som är ett annat sätt för cellen att reparera skadat DNA. Samtidigt uppregleras PARP-enzymets aktivitet vilket ger ökade möjligheter för TALZENNA att verka effektivt.7

Kombinationen av TALZENNA med enzalutamid leder på detta sett till att de respektive läkemedlen kan förstärka varandras effekt. 8

Talzenna i kombination med enzalutamid godkändes i januari 2024 för patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.5

Talzenna är sedan tidigare även godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ lokalt avacncerad eller metastaserad bröstcancer och ingår i förmånen med begränsning.5

*Subventioneras endast för patienter med BRCA1/2 mutation där kemoterapi inte är ett lämpligt alternativ.

Referenser:

  1. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2024-04-22-talzenna-ingar-i-hogkostnadsskyddet-for-ytterligare-en-patientgrupp.html
  2. World Health Organization Global Cancer Observatory27-Prostate-fact-sheet.pdf (iarc.fr)
  3. Nationella vårdprogrammet Prostatacancer, Nationellt vårdprogram prostatacancer – RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)
  4. Kirby M, et al. Int J Clin Pract. 2011;11:1180-1192.
  5. Produktresumé Talzenna www.fass.se
  6. Gui, B. et al. Selective targeting of PARP-2 inhibits androgen receptor signaling and prostate cancer growth through disruption of FOXA1 function. Proc. Natl Acad. Sci. USA 116, 14573–14582 (2019).
  7. Asim, M., Tarish, F., Zecchini, H.I. et al. Synthetic lethality between androgen receptor signalling and the PARP pathway in prostate cancer. Nat Commun 8, 374 (2017).
  8. Agarwal, N. et al. The biology behind combining poly [ADP ribose] polymerase and androgen receptor inhibition for metastatic castration-resistant prostate cancer. Eur. J. Cancer 192, 113249 (2023).