Sveriges arbete för att minska och ersätta djurförsök

När djur används i forskning kallas det djurförsök. I takt med att nya metoder utvecklas kan vi ersätta djurförsöken med metoder som bättre svarar på frågor som rör mänsklig fysiologi och hälsa. I Sverige finns ett nationellt kompetenscentrum, Sveriges 3R-center, som arbetar för att driva på den här utvecklingen.

De brittiska forskarna William Russell och Rex Burch formulerade redan 1957 principen om 3R i en vetenskaplig artikel. De menade att forskare alltid ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och att arbeta med djurens välfärd i fokus. Utgångspunkten var ”de 3 R:en”: Re-

place, Reduce och Refine. 3R-principen är i dag införlivad i svensk lagstiftning och omfattar alla som arbetar med försöksdjur, även på EU-nivå.

Vad betyder 3R?
Att ersätta djurförsök (replace) betyder att man använder en forsknings-

metod som ger motsvarande eller bättre information, men utan djur. Det handlar ofta om att en kombination av flera djurförsöksfria metoder tillsammans kan ersätta ett djurförsök. Här är några exempel på metoder som har ersatt försök på levande djur:

  • Datormodeller
  • Cellkulturer
  • Konstgjorda organ och vävnader, som organoider och 3D-modeller
  •  Organ-på-chip
  • Växter och bakterier

Att minska antalet försöksdjur (reduce) betyder att färre djur behöver användas i ett försök än tidigare. Att minska antalet djur kan också betyda att man får mer information än tidigare från ett och samma djur utan att öka lidandet.

Att förfina djurförsök (refine) betyder att man arbetar för att minimera smärta eller annat lidande för djur i försök. Det betyder också att man ökar välfärden för djuren.

Den bästa metoden för att svara på frågan
Djurförsök får inte utföras om det finns andra metoder som kan ge likvärdiga eller bättre resultat. Alla forskare behöver därför ställa sig frågan – vad är den bästa metoden som jag kan använda för att besvara min forskningsfråga? I flera

fall behöver man inte – och får då inte heller – använda sig av försök på djur, eftersom det finns andra metoder som ger likvärdiga resultat.

Nya metoder utvecklas inte i första hand för att ersätta djurförsök, utan för att besvara en forskningsfråga på ett så bra sätt som möjligt. Varje ny metod som en forskare får i sin verktygslåda kan leda till att fler djurförsök ersätts – även om det primära syftet för forskaren är att använda en metod som på bästa sätt besvarar själva forskningsfrågan.

Läs hela artikeln