Största kostnadsutvecklingen på läkemedel på tio år

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, har överlämnat en rapport till regeringen om kostnadsutveckling och långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel. Kostnadsutvecklingen för förmåns- och smittskyddsläkemedel var under 2023 den högsta under de senaste tio åren.

Arbetet med att utveckla kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel är viktigare än någonsin, och TLV föreslår därför en förlängning av våra nuvarande regeringsuppdrag om långsiktigt hållbar finansiering och omprövningar som verktyg för ändamålsenlig kostnadsutveckling.


Agneta Karlsson, generaldirektör TLV. Fotograf: Jann Lipka

Kostnadsutvecklingen under 2023 var den högsta under de senaste tio åren
Kostnaderna för förmånsläkemedel och smittskyddsläkemedel har ökat med i snitt fem procent årligen under de senastetio åren. År 2023 uppgick dessa kostnader till knappt 39 miljarder kronor, en ökning med nio procent (3,2 miljarder kronor) sedan året innan. De nästkommande åren förväntas denna ökning bli ännu större, mycket på grund av ett flertal kommande lanseringar av nya läkemedel som riktar sig till – och kommer efterfrågas av – ett stort antal patienter. Kostnaderna ökade mest i grupper som innehåller läkemedel mot cystisk fibros, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Dessa läkemedelsgrupper stod tillsammans för en kostnadsökning om 1,6 miljarder kronor (exklusive återbäring) under år 2023.

Kostnaderna i periodens vara-systemet (för läkemedel med generisk konkurrens) ökade med tolv procent (en miljard kronor) jämfört med året innan. Ökningen beror främst på prisökningar, vilket bland annat beror på att vi under 2023 höjde takpriset för olika förpackningsstorleksgrupper med syfte att säkra tillgången på läkemedel på längre sikt.

Besparingar om 47 miljoner kronor under 2023
Under året har TLV genomfört flera åtgärder för att dämpa kostnadsökningen inom läkemedelsförmånerna, vilka totalt resulterade i besparingar om 47 miljoner kronor under 2023. Besparingarna har uppnåtts genom omprövningar och prissänkningar till följd av 15-årsregeln. Återbäring från sidoöverenskommelser reducerade läkemedelskostnaderna med totalt 3,3 miljarder kronor.

Fortsatt analys av hur försäljningsvolym kan beaktas vid pris- och subventionsbeslut
Inom ramen för regeringsuppdraget om långsiktigt hållbar finansiering använder och vidareutvecklar TLV befintliga arbetssätt och processer, bland annat i syfte att stärka prisdynamik och uppnå besparingar. TLV genomför även analyser av hur försäljningsvolym kan beaktas vid pris- och subventionsbeslut. För att bedöma genomförbarheten av ett sådant arbetssätt för myndigheten en dialog med andra länders pris- och subventionsmyndigheter samt berörda svenska aktörer, såsom regionerna och läkemedelsföretag. En summering av den internationella utblicken publiceras senare under 2024. TLV bedömer även att avtal med sekretessbelagda priser behöver användas i högre utsträckning för att uppnå betydande kostnadsminskningar inom läkemedelsförmånerna, utan att tillgången till läkemedel äventyras. Under 2024 deltar vi i ett arbete tillsammans med Regeringskansliet och regionerna för att analysera dessa möjligheter.

Fortsatt ökade kostnader kräver långsiktighet och utveckling av metoder
För att fortsätta arbetet med att stärka förutsättningarna för långsiktigt hållbara kostnader för läkemedel föreslår TLV en förlängning av det nuvarande uppdraget, där uppdraget utvidgas till att innehålla en utredning av möjligheter till nya eller utvecklade förhållningssätt och metoder för att uppnå kostnadsdämpande effekter, samt utreda vilka konsekvenser det medför. TLV föreslår även en förlängning av det nuvarande uppdraget om omprövningar som verktyg för en ändamålsenlig kostnadsutveckling. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna prioritera genomförandet av fler omprövningar, utan att resurserna som avsätts för arbetet konkurrerar med de utredningar som görs vid subventionsansökningar för nya läkemedel.