Stockholm3-studie utsedd till bästa presentation på European Association of Urology 2024

Stockholm3-studie utsedd till bästa presentation inom sessionen för biopsi av prostatacancer på kongressen European Association of Urology 2024

Den årliga urologikongressen arrangerad av European Association of Urology (EAU) 2024 hölls i Paris 5 – 8 april. Mer sofistikerade, riskanpassade strategier för prostatacancer var ett fokusområde och inkluderade sex presentationer som utvärderade Stockholm3 i europeiska och nordamerikanska populationer. En studie där Stockholm3 utvärderades för att förutsäga risken för återfall efter radikal prostatakirurgi utsågs till bästa presentation i sessionen för biopsi av prostatacancer.

Presentationen utvärderade förekomsten av cancer som missades vid användning av PSA-gränsvärden på 3 ng/ml, jämfört med Stockholm3 ≥11 (1). Kohorten bestod av män som deltog i den ursprungliga STHLM3-studien och genomgick radikal prostatakirurgi med kurativ avsikt. STHLM3-studien hade en parad design, där män med förhöjd PSA (≥3 ng/ml) och eller förhöjd Stockholm3 (Stockholm3 Risk Score på ≥11) genomgick biopsi.

Uppföljningsstudien utvärderade 5-års biokemiskt återfall för dessa män. Resultaten visade att färre än 1 % (1/115) av de cancerfall som missades av Stockholm3 hade biokemiskt återfall vid 5-årsuppföljning, jämfört med 11 % (9/82) för de som missades av PSA ≥3. De fall som missades av PSA identifierades med Stockholm3, följt av biopsi, och de diagnostiserade männen genomgick radikal prostatakirurgi.

Resultaten av denna uppföljningsstudie tyder på följande:

  • Stockholm3 identifierar aggressiv cancer som traditionell, PSA-baserad testning, missar och kan därmed bättre identifiera män som kan få botande behandling.
  • Stockholm3 kan förutsäga risken att utveckla biokemiskt återfall efter prostatakirurgi.
  • Cancerfall som missades av Stockholm3 beter sig mindre aggressivt än cancer som missades av PSA.

Dessa resultat ligger i linje med de resultat som presenterades vid EAU 2023, Micoli et al. (2), och visade en trend mot minskad prostatacancerspecifik mortalitet från samma STHLM3-studie.

”Stora screeningsstudier har visat att PSA-testning minskar prostatacancerspecifik mortalitet, men enbart PSA-testning eliminerar inte mortaliteten. Våra resultat indikerar att ett kompletterande Stockholm3-test vid lägre PSA-värden kan leda till att kliniskt relevanta och potentiellt dödliga cancerformer upptäckas och botas. Dessa data tyder på att det finns ytterligare prognostisk nytta av Stockholm3-testning”, säger Dr. Hari Vigneswaran, forskare vid Karolinska Institutet, urolog och medicinsk chef vid A3P Biomedical.

Dr. Hari Vigneswaran, forskare vid Karolinska Institutet, urolog och medicinsk chef vid A3P Biomedical.

Andra presentationer om Stockholm3 under EAU täckte ett brett spektrum av ämnen, inklusive:

Organiserad prostatacancertestning och screening, multi-etnisk validering, klinisk användning hos män ≥75 år, efterlevnad av Stockholm3 jämfört med PSA och kostnadseffektivitet i ett diagnostiskt och kliniskt behandlingsflöde.

(1) Vigneswaran HT; Palsdottir T; Grönberg H; Nordström T; Egevad L; Eklund M. “Stockholm3 to predict post-operative risk and biochemical recurrence after radical prostatectomy: Evidence from the STHLM3 trial” EUROPEAN UROLOGY. 2024;85:s1674-s1675

(2) Micoli C; Crippa A; Discacciati A; Vigneswaran H; Palsdottir T; Clements M; Aly M; Adolfsson J; Fredrik W; Wiklund P; James T; Lindberg J; Gronberg H; Egevad L; Nordstrom T; Eklund M. “The Stockholm3 prostate cancer screening trial (STHLM3): An interim analysis of mortality results after 6.5 years of follow-up.” EUROPEAN UROLOGY. 2023;83:s1266-s1267