Soligt och inspirerande i Almedalen

Almedalsveckan visade återigen på en stark vilja till samverkan och dialog kring de utmaningar och möjligheter som vi har inom svensk hälso- och sjukvård. Frågor om kunskapsstyrning, patientinvolvering, AI, beredskap och finansiering av life science-sektorn var centrala, med ett gemensamt mål att förbättra vården och skapa ett starkare, friskare Sverige.

En ofta diskuterad fråga var huruvida svensk hälso- och sjukvård styrs mer av kunskap eller av ekonomi. Diskussioner belyste behovet av att harmonisera medicinsk kunskap med de ekonomiska realiteter som regionerna står inför. Det lyftes fram att fortbildning och kompetensutveckling är avgörande för en kunskapsbaserad styrning, men att kortsiktig ekonomisk styrning ofta utgör ett hinder.

Två ämnen som dominerade under veckan var AI och beredskap. AI ses som en del av samhällets framtid, och samtalen fokuserade på hur man bäst kan utnyttja dess potential inom vården. Beredskap och motståndskraft diskuterades mot bakgrund av pandemin, krig och hot mot demokratin, med en stark betoning på att stärka Sveriges förmåga att hantera sådana utmaningar.

Seminarier om hälsodata och AI betonade behovet av att teknik och lagar ska komma på plats för att dessa resurser ska kunna användas effektivt inom hälso- och sjukvården. Samtidigt måste professionerna och deras verksamheter utvecklas för att fullt ut dra nytta av hälsodata och stärka landets konkurrenskraft.

Ett återkommande tema var utvecklingen inom diabetesvården, där nya teknologier och läkemedel ständigt introduceras. Det framhölls att nationella kvalitetsregister som NDR är centrala för att utvärdera och förbättra vården. Samtidigt påpekades det att det finns stora regionala skillnader och att vissa riktlinjer och kunskapsstöd är motsägelsefulla eller inaktuella. Detta försvårar för både erfarna läkare och nyutbildade kollegor att tillämpa bästa praxis.

Vikten av att inkludera patientperspektivet i utformningen av kunskapsstöd och riktlinjer lyftes också fram i flera seminarier. Eftersom många diabetesbehandlingar innebär egenvård är det nödvändigt att patienter involveras i processen. Uppföljningar som Diabetesbarometern används för att övervaka hur väl kunskapsstöden implementeras runt om i landet.

Behovet av nationellt ansvar för vaccinationer av äldre, riskgrupper och gravida togs upp som en viktig fråga. Liksom nya medicinska genombrott bör värderas ur ett brett samhällsperspektiv, och det betonades hur viktigt det är med tillitsfull samverkan mellan offentlig hälso- och sjukvård och läkemedelsindustrin för att förbättra vården för cancerpatienter.

Diskussioner om life science-sektorns framtid underströk vikten av att koppla samman strategi och resurser för att säkerställa branschens fortsatta framgång. Finansiering identifierades som en avgörande faktor, där det behövs både nationellt och internationellt kapital för att små företag ska kunna växa. Det påpekades också att den svenska life science-strategin saknar budget, vilket hindrar dess genomförande.

Tack alla ni som arbetat med så gedigna och kunskapshöjande program och seminarier, rundabordssamtal och nätverksmingel. Vi vet att det kräver mycket jobb och planering för att få ihop dessa scheman. Ännu en gång var det en ynnest att få ta del av allt detta som erbjöds under Almedalsveckan. Jag ser redan fram emot nästa år.

Ulrika Nyberg
Chefredaktör
Pharma Industry

 


Ulrika Nyberg, här flankerad av två professorer från Uppsala Universitet, Mathias Hallberg och Fred Nyberg, samt Chief Communications Officer på Novatron, Linda Nyberg. (Om vi är släkt? Ja. :))