Regeringen satsar mer på hälso- och sjukvårdens digitalisering

I höst väntas EU besluta om förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Inför detta har regeringen beslutat om nya uppdrag till E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket samt ett tilläggsuppdrag till utredningen med uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata.


Illustration: E-hälsomyndigheten

EHDS kommer, enligt den överenskommelse som finns mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd, att börja tillämpas två år efter att den antas. Förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till hälsodata för de patienter de vårdar och att patienter ska ha tillgång till sina hälsodata.

– Arbetet med att förbereda inför EHDS är stort och komplext men kommer att ge många positiva effekter för såväl patienter som personal när det är på plats, säger socialminister Jakob Forssmed.

Tilläggsuppdraget till utredningen med uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata rör också arbetet med en nationell vårdförmedling.

– För många patienter får vänta för länge på vård. Det leder till mycket onödigt lidande. Kapaciteten behöver öka för att köerna ska kunna minska och till dess behöver befintlig kapacitet används bättre för att fler ska få vård i tid och efter behov, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Förberedande arbete inför EHDS

Som del i det förberedande arbetet med EHDS har utredaren med uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur fått i uppdrag att analysera vilka rättsliga anpassningar som är nödvändiga, respektive lämpliga, att göra med anledning av EHDS. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 1 april 2026.

Enligt EHDS ska en marknadskontrollsmyndighet utses i varje medlemsstat. Läkemedelsverket får nu uppdraget att utreda förutsättningarna för att ges rollen som marknadskontrollsmyndighet för så kallade EHR-system (electronic health record system) och hälsoappar.

Intensifierat arbete med digital infrastruktur

Regeringen har även fattat beslut om att E-hälsomyndigheten ska intensifiera det redan pågående arbetet med utvecklingen av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården i Sverige. Med en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården ska hälsodata bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional, och för tandvård oavsett huvudman. I det arbetet ska myndigheten prioritera de komponenter och strukturer som är nödvändiga för att Sverige ska leva upp till EHDS.

Arbetet med en nationell vårdförmedling

En del i den framväxande nationella digitala infrastrukturen är inrättandet av en nationell vårdförmedling. Syftet med en nationell vårdförmedling är att tillgängliggöra hela landets vårdkapacitet för patienter i behov av vård.

Den pågående utredningen om att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata har nu därför även fått i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för att kunna inrätta en nationell vårdförmedling.